Vårdområde neuromuskulära sjukdomar

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter. Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är ”barn/ vuxen”. Vi föreslår förtydligande att detta avser sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdom, specialistutbildad sjuksköterska samt sjuksköterska med specialistutbildning inom neurosjukvård.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket är mycket sparsamt beskrivet;” sjuksköterskan har som uppgift att kartlägga patientens omvårdnadsbehov och hjälper till med kontakter med andra vårdgivare”, detta behöver utvecklas och förtydligas.

Föreningen finner det anmärkningsvärt att sjuksköterska inte nämns i stycket om samverkan i team då en helhetsbedömning av patientens behov ska utföras.

Patientmedverkan ska säkerställas under hela vårdförloppet, och förutsätter att patienten är informerad på ett sätt som den kan tillgodogöra sig utifrån sin unika hälsolitteracitet. Om möjligt bör detta inkludera exempelvis patientutbildningar i samverkan med relevant patientförening eller multiprofessionellt.

Föreningen rekommenderar att beskrivningen av vårdplan ändras från multidisciplinär till multiprofessionell. Skillnad är att multidisciplinär beskriver samverkan mellan företrädare för flera discipliner, vanligtvis mellan olika läkare. Denna beskrivning inkluderar inte olika professioner som krävs för patientens vård. Socialstyrelsens termbank rekommenderar begreppet "multiprofessionellt team" som syftar till grupp personer av vårdpersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde. Begreppet multidisciplinär finns inte med termbanken. Vi vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Vi förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen saknar representant som är sjuksköterska. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området kunnat säkerställas.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.