Vårdområde neuroendokrina tumörer i buken

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är sparsamt beskrivna och består av kontaktsjuksköterska och röntgensjuksköterska. Vi föreslår specificering avseende kontaktsjuksköterska innefattande specialistutbildning.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver vårdinsatser av sjuksköterskor i hela vårdkedjan, vilket inte är beskrivet i underlaget. Specialistsjuksköterskans kompetens och del av teamet saknas helt i texten om det perioperativa förloppet, enbart anestesiologens och de olika kirurgernas kompetens beskrivs. Det intra-och postoperativa omhändertagandet är i högsta grad multiprofessionellt, vilket kräver särskild kompetens hos alla teamets medlemmar i omhändertagandet av patientgruppen.

Föreningen instämmer i beskrivningen av tillgång till patientutbildning, kontaktsjuksköterska samt en multiprofessionell rehabiliteringsgrupp. Beskrivning av rehabiliteringen saknas dock under ”kompetens och resurser”, såväl profession som särskild kompetens bör preciseras. Vi stödjer betydelsen av tydliga kontaktvägar mellan hemort och NHVe samt vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Vi förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Remissvaret är skrivet i samverkan med Sjuksköterskor i Cancervård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.