Vårdområde Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska fortsätta att utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är sparsamt beskrivna och består endast av kontaktsjuksköterska med särskild kompetens inom området. Vi föreslår specificering avseende kontaktsjuksköterska innefattande såväl specialistutbildning som särskild kompetens.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket vi saknar beskrivning av i underlaget.

Föreningen instämmer i betydelsen av tydliga kontaktvägar till NHVe samt vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Det saknas tydligare beskrivning av vilka professioner med vilken kompetens som behövs för att stötta patientens hemortsvårdgivare, i texten står detta enbart beskrivet som

”Personal med kompetens att stötta patientens hemortsvårdgivare med råd och stöd kring re-habilitering”. Rutinerna för att rehabiliteringen säkerställs är ett ansvar som tydligt vilar på NHVe.

Patientmedverkan ska säkerställas under hela vårdförloppet, och förutsätter att patienten är informerad på ett sätt som den kan tillgodogöra sig utifrån sin unika hälsolitteracitet. Om möjligt bör detta inkludera exempelvis multiprofessionella patientutbildningar, med fördel i samverkan med aktuell patientförening.

Stöd till närstående är en viktig del av vården, vilket inte är beskrivet i texten.

Föreningen förutsätter att omvårdnadsforskning ingår som en del av planerade forskningsaktiviteter då denna är ytterst relevant samt bidrar till att en helhetssyn på patientens vård och hälsa kan beskrivas.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Remissvaret är skrivet i samverkan med Sjuksköterskor i Cancervård samt Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.