Vårdområde fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre vårdenheter. Fördelar med centraliseringen är utöver det som nämns i texten att gemensamma lokaler främjar samarbete, underlättar kontakter om patienterna, gör vården mer effektiv och skapar trygghet för patienterna.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är sparsamt beskrivna och består endast av kontaktsjuksköterska med särskild kompetens inom området. Vi föreslår specificering avseende kontaktsjuksköterska innefattande såväl specialistutbildning som särskild kompetens.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket vi saknar beskrivning av i underlaget. Exempelvis är specialistsjuksköterskans kompetens i det perioperativa förloppet inte omnämnd.

Föreningen instämmer i betydelsen av tydliga kontaktvägar mellan hemort och NHVe samt vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Den postoperativa rehabiliteringen är en betydande del av vårdförloppet, men saknas i underlaget. Rutinerna för att rehabiliteringen säkerställs är ett ansvar som tydligt vilar på NHVe.

Patientmedverkan ska säkerställas under hela vårdförloppet, och förutsätter att patienten är informerad på ett sätt som den kan tillgodogöra sig utifrån sin unika hälsolitteracitet. Om möjligt bör detta inkludera exempelvis multiprofessionella patientutbildningar, med fördel i samverkan med aktuell patientförening.

Stöd till närstående är en viktig del av vården, vilket inte är beskrivet i texten.

Avseende delarna i texten som beskriver det kirurgiska ingreppet och forskning rekommenderar vi att multidisciplinär ersätts med multiprofessionell. Skillnad är att multidisciplinär beskriver samverkan mellan företrädare för flera discipliner, vanligtvis mellan olika läkare. Denna beskrivning inkluderar inte olika professioner som krävs för patientens vård. Socialstyrelsens termbank rekommenderar begreppet "multiprofessionellt team" som syftar till grupp personer av vårdpersonal med olika professioner och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde. Begreppet multidisciplinär finns inte med termbanken. Föreningen förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Remissvaret är skrivet i samverkan med Sjuksköterskor i Cancervård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.