Vårdområde feokromocytom och abdominella paragangliom

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är sparsamt beskrivna och består av kontaktsjuksköterska och röntgensjuksköterska. Vi föreslår specificering avseende kontaktsjuksköterska innefattande specialistutbildning.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket inte är beskrivet i underlaget. Specialistsjuksköterskans kompetens och del av teamet saknas helt i texten om det perioperativa förloppet, där enbart anestesiologens kompetens och samspel med kirurgen beskrivs. Det intra-och postoperativa omhändertagandet är i högsta grad multiprofessionellt, vilket kräver såväl kompetens som samspel mellan alla teamets medlemmar.

Föreningen instämmer i beskrivningen av tillgång till patientutbildning och kontaktsjuksköterska. Vi stödjer betydelsen av tydliga kontaktvägar mellan hemort och NHVe samt vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Beskrivning av rehabiliteringen under ”kompetens och resurser”: såväl profession som särskild kompetens bör preciseras. Den postoperativa rehabiliteringen är en betydande del av vårdförloppet, och rutinerna för att rehabiliteringen säkerställs är ett ansvar som tydligt vilar på NHVe

Mått för uppföljning och omvårdnad bör tydliggöras samt att PREM och PROM kan användas för att mäta mer än livskvalitet och patientnöjdhet. Föreningen förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Remissvaret är skrivet i samverkan med Sjuksköterskor i Cancervård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.