Vårdområde binjurebarkscancer

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra vårdenheter.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multiprofessionell kompetens.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är sparsamt beskrivna och består endast av kontaktsjuksköterska med särskild kompetens inom området. Vi föreslår specificering avseende kontaktsjuksköterska innefattande såväl specialistutbildning som särskild kompetens.

Patienter i högspecialiserad vård har komplexa vård- och omvårdnadsbehov som kräver avancerade vårdinsatser av sjuksköterskor med specialistkompetens i hela vårdkedjan, vilket saknar beskrivning i underlaget. Exempelvis är specialistsjuksköterskans kompetens i det perioperativa förloppet inte omnämnd.

Föreningen instämmer i beskrivningen av tillgång till patientutbildning, kontaktsjuksköterska samt en multiprofessionell rehabiliteringsgrupp. Dock saknas beskrivning av rehabiliteringen under ”kompetens och resurser”. Såväl profession som särskild kompetens bör preciseras. Vi bifaller betydelsen av tydliga kontaktvägar mellan hemort och NHVe samt vill understryka vikten av att patienten är en aktiv partner i den vårdplan som upprättas.

Föreningen förutsätter att den planerade forskningen innefattar omvårdnadsforskning då denna är ytterst relevant och bidrar till att en helhetssyn kring patientens vård och hälsa kan beskrivas. Mått för uppföljning och omvårdnad bör tydliggöras samt att PREM och PROM kan användas för att mäta mer än livskvalitet och patientnöjdhet.

Svensk sjuksköterskeförening noterar att sakkunniggruppen enbart består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Remissvaret är skrivet i samverkan med Sjuksköterskor i Cancervård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.