Promemoria om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationsdirektivet

Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på promemorian.

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) ska beslut om utfärdande av europeiskt yrkeskort fattas inom tre veckor. Beslut om överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort ska fattas inom en månad och beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer ska fattas inom tre månader. Tidsfristen börjar löpa först när ansökan anses komplett. När det gäller ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer kan fristen under vissa förutsättningar förlängas en månad.

Genom de föreslagna förändringarna i rättegångsbalken, lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer kan Sverige fullfölja sina skyldigheter i fråga om rätten för den sökande att väcka dröjsmålstalan i domstol.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer.

Stockholm 2020-05-27

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Birgitta Wedahl
Sakkunnig i internationella frågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.