Nationellt vårdprogram för CUP - Cancer utan känd primärtumör

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för cancer utan känd primärtumör. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; omvårdnad och rehabilitering samt egenvård.

Kapitel 11 Omvårdnad och rehabilitering

Kapitlet Omvårdnad och rehabilitering saknar rekommendationer. Vi föreslår att rekommendationen att alla patienter bör ha en kontaktsjuksköterska och Min Vårdplan läggs till.

Kapitlet avseende omvårdnad är väl generell och åtgärder saknas för de specifika utmaningarna och symtom/besvär som dessa patienter ofta har. Det är en mycket sårbar patientgrupp med en ofta oviss behandling och vård som inte kan hänvisa till någon standardbehandling. De genomgår ofta en lång utredning som kan leda till en sårbarhet och ökat behov av psykosocialt stöd och vägledning. Det är en utmaning att kunna delge patienten korrekt information, om sjukdomen, behandling och guida igenom det ”normala förloppet”.

Kapitel 12 Egenvård

Vi föreslår att hänvisning görs till det informationsmaterial som tagits fram av bl.a Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i Cancervård "Hälsosamma levnadsvanor - för dig som har eller haft cancer och Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – ett kunskapsunderlag för teamet (2018) https://www.swenurse.se/Levnadsvanor/Halsoframjande-omvardnad/halsoframjande-levnadsvanor-vid-cancer/ Länk till annan webbplats.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.