Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård Vårdområde Avancerad behandling av Parkinsons sjukdom

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att avancerad behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, inte ska utgöra nationell högspecialiserad vård. Underlaget beskriver förtjänstfullt att vården för patienter med avancerade behandlingar är multidisciplinär med insatser från neurologer, neurologiskt specialiserade sjuksköterskor, neurokirurger, DBS-specialiserade sjuksköterskor neuropsykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och gastroenterologer. Dessa team finns idag vid högspecialiserad vårdenheterna vid universitetssjukhusen.

Vi instämmer i att bedömningen att tillgängligheten gynnas av ett nära samarbete mellan in-remitterande enheter och sjukvårdsregionala centra samt att det finns behov av ett samordnat nationellt vårdprogram för att ge patienter lika villkor för att utredas och erhålla avancerad behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Svensk sjuksköterskeförening understryker betydelsen av att de sjukvårdsregionala centra har hög kompetens samt tillgänglighet så att inte dessa personer behöver drabbas av långa väntetider.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.