Remissvar avseende Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården

Svensk sjuksköterskeförening stärker forskning och utveckling inom omvårdnad samt stödjer implementering av forskningsresultat i den dagliga vården. Föreningen uttalar sig i viktiga omvårdnadsfrågor, medverkar till utvecklingen av ett gemensamt språk och är sakkunnig i vetenskapliga frågor.

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar Socialstyrelsens välbehövliga förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården. Arbetet med patientsäkerhet i landet borde med den föreslagna handlingsplanen kunna utvecklas och samordnas. Vi ställer oss helt bakom visionen God och säker vård – överallt och alltid med det övergripande målet att ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada. Svensk sjuksköterskeförening uppskattar delaktigheten i den breda samverkan som har skett då Socialstyrelsen har utvecklat uppdraget med handlingsplanen. Vi tillstyrker modellen med fyra grundläggande förutsättningar för att arbeta mot visionen och det övergripande målet, liksom de fem prioriterade fokusområdena som utgör en struktur för handlingsplanens nationella åtgärder.

Övriga synpunkter på förslaget:

Grundläggande förutsättningar för en säker vård sid 7

  1. Patienten som medskapare

Förslag att genomgående i handlingsplanen byta ut ordet medskapare till partner. Detta då det pågår en förändring i hälso-och sjukvården som eftersträvar en personcentrerad vård som omfattar ett partnerskap för patienten som avser säkra en mera jämställd relation mellan patient och profession.

Patienten som medskapare sid 22

Förslag att ändra rubriken till Patienten som partner.

Vården ska även – så långt som möjligt – utformas och genomföras i samråd med patienten.

Förslag att stryka så långt som möjligt

Varje patient har unik kompetens om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser

Formerna för och graden av patientens delaktighet…

Förslag att byta ordet delaktighet till partnerskap.

Involvera patienten

Att kunna vara delaktig i sin vård kräver kunskap och insikt.

Förslag att byta kunskap och insikt till rätt att fatta beslut vilket är i enlighet med partnerskap och förhållningssätt i en personcentrerad vård.

Gör patienten delaktig på alla nivåer i hälso- och sjukvården

Patienten som medskapare innebär …

Förslag att byta medskapare till partner.

Fokusområde 3: Öka medvetenheten om hur säker vården är idag, sid 27

Förslag byt patienters delaktighet till patienters partnerskap.

Många patienter drabbas fortfarande av vårdskador, sid 8

… det vill säga inom barnsjukvården, hemsjukvården, prehospitala vården,

primärvården, psykiatrin och tandvården…

Förslag att komplettera med särskilda boenden.

Som stöd till nationella samordningsorganet/rådet inrättas en referensgrupp…

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att Socialstyrelsen verkar för att denna breda referensgrupp får ett reellt inflytande i genomförandet av den nationella handlingsplanen. Detta krävs för att alla perspektiv ska beaktas och för ett riskförebyggande arbete. Ett samskapande av säker vård med vårdens professioner och medarbetare krävs för en säkrare vård.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop, sid 19

Såväl övergripande arbetsmiljöfaktorer (till exempel i form av bemötande och beteenden eller stöd från chefer och i arbetsgruppen) som mer arbetsnära arbetsmiljöfaktorer (till exempel hög arbetsbelastning, otydliga roller eller bristande tid för återhämtning) påverkar möjligheterna att utföra ett säkert arbete.

Förslag att komplettera arbetsmiljöfaktorerna med kompetens.

En god säkerhetskultur innebär att erfarenheter – både från personal, patienter och närstående – tas tillvara och används som underlag för lärande, utveckling och förbättringar, vilket kan minska risken för att liknande händelser och vårdskador uppstår.

Förslag att byta orden tas tillvara till aktivt efterfrågas med ett tillägg av: utan att tolkningsföreträde av aktualitet och upplevelser ges till annan överordnad person/funktion.

Grundläggande förutsättningar för en säker vård sid 20

Kompetens en kombination av kunskaper, förmågor och beteenden

… Bemanningsplanering, schemaläggning och sammansättning av team ställer krav på samverkan över verksamhets-och professionsgränser.

Förslag att efter sammansättning av lägga till relevant kompetens då sammansättningen av teamets kompetenser är avgörande för patientsäkerheten jämfört med enbart antalet personer i teamet (Kompetensförsörjning och patientsäkerhet, Socialstyrelsens rapport 2018)

Hälso- och sjukvården behöver personal med adekvat kompetens, sid 20

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges. Kompetensförsörjning är en process som innebär att på såväl kort som lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till personal med adekvat kompetens

Förslag att utveckla denna angelägna och aktuella text med en inledning hämtad från Socialstyrelsens rapport om Kompetensförsörjning och patientsäkerhet, 2018: Det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risker för vårdskador, vilket framkommer av den vetenskapliga litteraturen. Samband ses mellan högre bemanning av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som inte är legitimerad och lägre dödlighet. När sjuksköterskor och läkare får fler patienter att ansvara för ökar riskerna och fler vårdskador inträffar. Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens förbättrar patientsäkerheten.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk Sjuksköterskeförening

Torie Palm Ernsäter
Sakkunig kvalitet-och patientsäkerhet
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.