Remissvar ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker Socialstyrelsen och Läkemedelsverket förslag att Läkemedelsverket ska reglera leg. sjuksköterskors förskrivningsrätt istället för Socialstyrelsen.

Vi välkomnar denna förändring som förespråkats av bland andra Svensk sjuksköterskeförening. Förändringen innebär att sjuksköterskornas förskrivningsrätt regleras på motsvarande sätt som för barnmorskor och optiker. Socialstyrelsen kommer att ansvara för föreskrifter om vilken kompetens som krävs och Läkemedelsverket för föreskrifter om vilka läkemedel som får förordnas av sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening förutsätter att Läkemedelsverket kommer att ha en dialog med föreningen om hur sjuksköterskans förskrivningsrätt kan utvidgas och omfatta fler områden och läkemedel. En utökad förskrivningsrätt kan bidra till bättre kontinuitet för patienterna, öka patientsäkerheten och göra hälso-och sjukvården effektivare.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.