Remiss avseende Konsekvensutredning – förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsensföreskrifter (HSLF-FS 2018:43)

Bakgrund Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Av läkemedelslistan i bilagan till föreskriften
framgår vad förskrivningsrätten omfattar vilka godkända läkemedel som ingår, på vilka indikationer
samt vilka övriga förutsättningar som ska vara uppfyllda.


Vid bedömningen av om ett läkemedel ska föras upp på läkemedelslistan och under vilka förutsättningar förskrivning ska få göras, utgår Socialstyrelsen från sjuksköterskans kompetensområde samt patientens behov och säkerhet.


Svensk sjuksköterskeförening har med stort intresse läst remissen. Utredningen lämnar förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.


Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt att se över föreskrifterna med regelbundenhet.


Konsekvensutredningen är dessvärre dåligt genomarbetat och formulerad. Då det på flertalet ställen i texten refereras till ”sköterskor” i konsekvensanalysen, har Svensk sjuksköterskeförening svårt att bedöma om författarna verkligen känner till professionen, dvs sjuksköterskor, vilket utredningen borde handla om, eller menar man undersköterskor, tandsköterskor m.fl. Dessa yrkesgrupper har inte förskrivningsrätt och borde därför inte nämnas. Vi förstår inte varför man väljer att skriva sköterskor.


I utredningen hänvisar man till professionens ämne, omvårdnad, utan att visa att man har någon förståelse för vad omvårdnad innebär. Man anser att kärnkompetensen begränsar möjligheten till att utöva yrket, vilket är ett märkligt resonemang. Om tex en tandläkare endast kan arbeta med tänder, så får med samma resonemang inte heller den professionen förskriva eller hantera läkemedel. Liksom en läkare har medicin som ämne, och kan därmed inte undervisa sin patient eftersom det är pedagogik.

Ställningstaganden

Socialstyrelsen lämnar förslag på begränsningar i sjuksköterskors förskrivningsrätt. På flera ställen hänvisar man till professionens kunskapsområde ”omvårdnad” som begränsande för att kunna förskriva läkemedel. Detta visar dessvärre med tydlighet att man inte känner till sjuksköterskans kompetensområde. Utredningen tycks inte känna till att förskrivningsrätten
för sjuksköterska föregås av utbildning i farmakologi som regleras enligt HSLF-FS 2018:43.

Sjuksköterskans vetenskapliga kunskapsområde omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och innehåller kunskap om hela människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, tillfrisknande, lidande och död. För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som till exempel medicin, farmakologi, biomedicin, pedagogik, etik och folkhälsovetenskap. Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv.


Förskrivningsrätt för sjuksköterskor av vissa läkemedel infördes 1994. De sjuksköterskor som uppfyller Socialstyrelsens särskilda krav (vidareutbildning till specialistsjuksköterska eller annan relevant vidareutbildning samt fullbordad kurs i farmakologi och sjukdomslära) får förskriva och ordinera läkemedel enligt en särskild läkemedelslista (HSLF-FS 2018:43).


I konsekvensanalysen skriver man att sjuksköterskors förskrivning av läkemedel är generellt låg, promille av totalen. Trots detta och att flera studier visat att sjuksköterskor förskriver på ett klokare och mer följsamt sätt än andra professioner vill man begränsa förskrivningen. Med tanke på detta efterlyser vi statistik på var och när en överförskrivning av kortisoner inom sjuksköterskans förskrivningsrätt skulle ha skett så att patienter kommit till skada, vilket torde vara utgångspunkten i att förslaget innebär en inskränkning i förskrivningsrätten.


Svensk sjuksköterskeförening saknar patientperspektivet i konsekvensanalysen. Patienter med behov, som sjuksköterskor lätt kan hantera inom ramen för sin kompetens, kommer bli drabbade om förslaget med begränsningar går igenom.


Sammanfattningsvis håller vi med om förändringarna gällande Ibuprofen infusionsvätska och Meklozin, alla övriga förändringar underkänner vi analysen som tycks bygga på en missuppfattning om sjuksköterskans grundläggande kompetens och för vad som gäller i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av
läkemedel.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Johanna Ulfvarson
Sakkunig forskning
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.