Nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn

Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn.

Arbetsgruppen har haft en bred sammansättning med företrädare för många olika professioner. Detta avspeglas väl i vårdprogrammet som genomgående betonar teamets betydelse för en god palliativ vård av barn.

Inledningsvis finns en bra beskrivning av barnets rätt till delaktighet och att barnkonventionen blir lag i Sverige från år 2020. Vi anser dock att barnet och barnets delaktighet inte framgår tydligt i målet för vårdprogrammet och föreslår att ett tillägg görs i kapitel tre Mål med vårdprogrammet.

  • Bidra till att barn blir delaktiga i sin vård

I kapitel 10 Aktivitet och skola anges i rekommendationen att barn enligt barnkonventionen har rätt till lek, vila och fritid. Vi saknar att barnkonventionen även anger att barnen har rätt till utbildning och föreslår att detta läggs till. Undervisning på sjukhus är en temporär ersättning för undervisning i den ordinarie skolan. Stödet till elever på sjukhus bygger på samverkan med elever, föräldrar samt lärare i den ordinarie skolan.

I kapitel 6:1 team är en av rekommendationerna att

”Teamarbetet kan läggas upp utifrån olika modeller; multidisciplinärt, interdisciplinärt eller transprofessionellt”.

Vi föreslår att multidisciplinärt stryks. Vårdprogrammet beskriver tydligt svagheten med ett multidisciplinärt team och varför ett interprofessionellt team enligt forskning ger en effektivare vård.

Vårdprogrammet innehåller adekvata omvårdnadsbedömningar och åtgärder. Uppdelningen mellan kapitel 15 Omvårdnad och kapitel 16 Symtomlindring vid palliativ vård av barn underlättar dock inte läsningen av vårdprogrammet. Vi föreslår att dessa kapitel skrivs ihop och får rubriken Omvårdnad och symptomlindring vid palliativ vård av barn.

Referenserna är väl avvägda med en spridning av aktuella vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker.

Egenvård finns till viss del insprängt i andra kapitel. För att underlätta läsningen föreslår vi att egenvård får ett eget kapitel.

Byt benämning på sjukgymnast till fysioterapeut.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena Wigert
Ordförande
Riksföreningen för barnsjuksköterskor

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Katarina Karlsson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.