Vårdprogram för Livmoderhalscancer

Generella synpunkter på vårdprogrammet


Vi avgränsar vårt remissvar till avsnitt som behandlar omvårdnad, rehabilitering, sjuksköterskans roll och palliativ vård.
Vårdprogrammet uppfyller väl det övergripande målet med vårdprogrammet att utveckla och bedriva en god vård av kvinnor med cervixcancer och vaginalcancer. Vårdprogrammet har även en god interprofessionell ansats.
Omvårdnadskapitlet har en föredömlig struktur som beskriver omvårdnadsåtgärdernas variation beroende på vilken behandling patienten har gått igenom.


Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till vårdprogram.


12. Omvårdnad och understödjande vård
Mycket bra att kapitlet behandlar relevanta omvårdnadsåtgärder. Kapitlet kommer att bidra till att en kunskapsbaserad omvårdnad i vården av kvinnor med livmoderhalscancer. Vi instämmer i att sjuksköterskor som vårdar patienter med cervixcancer har adekvat specialistutbildning.


12.1.3 Diagnosbesked
En skrivning av hög kvalitet där personen som får diagnosbesked är i fokus. Bra beskrivning avseende betydelsen av att ge skriftlig information samt en vårdplan. Vi anser dock att det bör stå att kontaktsjuksköterskan bör vara med vid diagnosbeskedet.


12.11.4.1 Allmänna råd vid överaktiv blåsa och urininkontinens
Ändra blöja till inkontinenshjälpmedel. Under detta avsnitt är det lämpligt att hänvisa till Nikola http://nikola.nu/ NIKOLA är ett nationellt nätverk som driver på utvecklingen inom blåsdysfunktionsområdet.


13.1 Klinisk uppföljning
Ändra onkologisköterskor till onkologisjuksköterskor


15. Palliativ vård och insatser
Det är ett välskrivet kapitel med en bra avvägning mellan texten i programmet och hänvisning till vårdprogrammet för palliativ vård.


19 Kvalitetsregister
Aktuellt kvalitetsregistret saknar omvårdnadsvariabler. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening har utarbetat förslag till omvårdnadsvariabler avseende vård av personer med cancer. Vi föreslår att ett arbete inleds för att med stöd av detta förslag utveckla omvårdndsvariabler relevanta personer med livmodershalscancer.


Synpunkter på kapitel 20:
Vi föreslår att följande kvalitetsindikatorer läggs till: bedömning vid multiprofessionell konferens, upprättande av individuell vårdplan, antal patienter inkluderade i forskningsstudier, samt patientnöjdhet.

Cecilia Olsson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Lenita Lundin
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdprogram för Livmoderhalscancer.pdf Pdf, 119.9 kB. 119.9 kB 2020-10-27 16.13

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.