Stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening, 3SF har följande synpunkter på rådets rekommendationer:
EU-kommissionens förslag om mer samsyn och likriktning av grundvaccinationer inom EU är både vällovligt och nödvändigt för att motverka återkomst och spridning av sjukdomar som är ovanliga tack vare omfattande vaccination. Förslaget är väl genomarbetat och vi läser med tillfredsställelse att man uppmärksammar problem, befintliga såväl som potentiella, och hur man avser bemöta dem. Svensk sjuksköterskeförening och Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening vill emellertid lyfta ett par punkter vi har åsikter om i förslaget:


• Såväl i bakgrunden som i punkt 8 i förslaget till Rådets rekommendation framhävs att det krävs särskilda ansträngningar för att nå ut till de mest utsatta i samhället. En grupp som är både utsatt för, och potentiell smittspridare av, vaccinförebyggbara sjukdomar är vuxna migranter som i dagsläget inte omfattas av vaccinationsprogram i mottagarlandet. Detta gäller såväl asylsökande som arbetskraftsinvandrare, framför allt säsongsarbetare. Möjligheter att fånga upp dessa grupper för immunitetskontroll och/eller vaccination behöver diskuteras.


• Förslaget att på sikt införa ett gemensamt vaccinationsschema inom EU är i grunden vällovligt av de skäl som anförs. Men som också beskrivs i punkt 9 i förslaget till Rådets rekommendation behöver man ta hänsyn till demografiska förändringar, rörlighet, klimatförändringar och avtagande immunitet som kan leda till epidemiologiska förändringar i sjukdomsbördan. Denna epidemiologi kan se totalt olika ut i olika delar av EU varför det även fortsatt måste finnas möjligheter att på nationell nivå avvika från ett EU-övergripande schema. Ett basschema torde dock vara möjligt att inrätta på övergripande nivå.


• Vaccinmotståndare hämtar ofta näring i överstatliga påbud varför språkbruket i detta förslag på ett par ställen är olyckligt. Konfrontatoriska formuleringar som ”högljudda
vaccinationsmotståndare” och ”högljudda antivaccinationsaktivister” riskerar att ytterligare polarisera debatten vilket kan få motsatt effekt än den eftersträvade.


• I förslaget till Rådets rekommendation, punkt 3 under ”Härigenom rekommenderas medlemsstaterna följande”, rekommenderas medlemsländerna att införa rutinkontroller av vaccinationsstatus och att regelbundet ge återkommande möjligheter att bli vaccinerad i olika skeden i livet. Detta är ett mycket bra förslag men det bör åtföljas av starka rekommendationer att följa vaccinationsprogrammet för att inte lämna tydliga öppningar för föräldrar att själva välja vaccinationstidpunkt av sina barn.

Niclas Winqvist
Ordförande
Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening, 3SF

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2020-10-27 15.27

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.