Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Svensk sjuksköterskeöfrening ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag till reglering av ansökningsförfarande, villkor för verksamheten begäran om återkallelse av tillstånd.

Svensk sjuksköetrskeförening vill lämna följande synpunkter på remissen:

4 kap. Villkor för verksamheten

Landstingets ansvar
1§ Svensk sjuksköterskeförening vill påminna Socialstyrelsen om vikten av specialistkompetens inom omvårdnad och att detta tydlgigörs i de generella villkoren som landstingen behöver uppfylla.

Samverkan
5§ För att kunna bidra till en god kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården krävs verksamhetsförlagda utbildningplatser för sjuksköterskor specialistutbildningar.
Verksamheten behöver utbilda studenthandledare med 15 hp handledarutbildning och minst magisterkompetens i omvårdnad. samt kvalitetssäkra utbildningsplatserna i samverkan med berörda lärosäten. För att vara en lärande organisation bör landstingen arbeta fram kompetensplaner för kontinuerlig kompetensutveckling.

Riskanalys och kontinuitetsplan
6§ Svensk sjuksköterskeförening anser att både riskanalysen och kontinuitetsplanen bör innehålla nyckeltal på antal specialistutbildade sjuksköterskor kopplat till patientsäkerhet.

Uppföljning och utvärdering
8§ Svensk sjuksköterskeförening anser det vara av stor vikt att landstinget i sin årliga rapport redogör för antal specialistsjuksköterskor i omvårdnad med specialistinriktning inom den aktuella specialiseringen samt kvalitetsregistrens resultat beträffande omvårdandsindikatorer.

5 kap. Begäran om återkallelse av tillstånd
Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget saknar bestämmelser om förfarandet om återkallande av tillstånd. Begås inget allvarligt fel kan förslaget uppfattas som att landstinget får behålla sin högspecialisering för all framtid.

Svensk sjuksköterskeförening anser det av stor vikt att representat för sjuksköterskornas akademiska kunskapsområde omvårdad ingår i Nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Birgitta Wedahl
Kanslichef
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Högspecialiserad vård.pdf Pdf, 95.9 kB. 95.9 kB 2020-10-27 15.47

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.