Remiss avseende förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och
ordinera läkemedel

Svensk sjuksköterskeförening har med stort intresse läst remissen. Svensk sjuksköterskeförening anser att konsekvensanalysen är bra formulerad och ger en god
överblick.

Ställningstaganden
Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva
naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på tjänstgöringsställe tas bort. Härutöver ändras namnet på författningen och vissa språkliga och redaktionella ändringar görs.


Utredningen lämnar förslag till att även att sjuksköterskor under vissa förutsättningar ska få möjlighet att förskriva naloxonläkemedel. De sjuksköterskor som får förskrivningsrätt får även ordinera läkemedlet under samma förutsättningar (5 kap. 1 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2017:37] om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården). De nya bestämmelserna i 3 kap. 3 a § HSLF-FS 2016:34 kommer då även göra det möjligt för sjuksköterskor att lämna ut naloxonläkemedel direkt till patienten under de förutsättningar som anges där.


Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskor efter godkänd specialistutbildning med farmakologisk kurs, ska få rätt att förskriva läkemedel inom sin specialitet och medicinska fördjupningsämne. Vidare bör alla sjuksköterskor med förskrivningsrätt ha rätt att förskriva receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till föreskriften. Vi uppskattar att kravet på tjänstgöringsställe äntligen tas bort. Slutligen vill Svensk sjuksköterskeförening föreslå att det vore mer enhetligt och logiskt om sjuksköterskors förskrivningsrätt reglerades av Läkemedelsverket i stället för Socialstyrelsen. Detta med bakgrund av att barnmorskor, tandläkare och tandhygienisters förskrivningsrätt regleras av Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnade och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2016:34).


Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom förslagen i remissen med förbehåll för ytterligare förtydliganden såsom beskrivits i vårt svar.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Johanna Ulfvarson
Sakkunig forskning och ehälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Förslag om behörighet att förskriva och ordinera läkemedel.pdf Pdf, 73.1 kB. 73.1 kB 2020-10-27 14.57

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.