Remiss av Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar
Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget att utforma ett gemensamt system för introduktion av läkare till svensk hälso- och sjukvård. En bastjänstgöring skapar bättre förutsättningar för en sammanhållen utbildning med tonvikt på progression av kunskapsområdet med vetenskaplig förankring. Bastjänstgöring bildar en brygga mellan grund- och specialistutbildning. Den ger läkaren möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till klinisk praxis samt formas in i yrkesrollen. Bastjänstgöring möjliggör även introduktion till angelägna specialistområden för den nyutexaminerade läkaren. Att lära sig möta multisjuka äldre personer och personer med psykisk ohälsa är kompetenser som behövs oavsett framtida specialistfunktion. Förslaget stämmer väl överens med föreningens syn på sjuksköterskors utbildning där grund- och avancerad nivå måste ses som en sammanhållen kompetenslinje för en god och säker vård. Genom att införa en målstyrd bastjänstgöring i läkares kompetensmodell synliggörs vikten av klinisk erfarenhet för att kunna tillgodogöra sig fortsatt specialistutbildning. Förslaget med bastjänstgöring indikerar dessutom ett behov att skapa en liknande struktur för god introduktion till sjuksköterskeyrket innan specialistutbildning påbörjas. Flera verksamheter har introduktions- och traineeprogram för sjuksköterskor med varierande längd och innehåll. En nationell enhetlig introduktion tillsammans med utbildade handledare och med mål kopplade till kunskapsområdet skulle säkerställa en god yrkesintroduktion för generalistsjuksköterskan.


I målbeskrivning för läkares bastjänstgöring saknar Svensk sjuksköterskeförening koppling till kärnkompetenser. Olika professioner bidrar till patientens vård och behandling utifrån olika perspektiv och kunskapsområden. För att kunna möta patienters komplexa vårdbehov krävs samarbete över professionsgränserna. Institute of Medicine of the National Academies (2003) och Quality and Safety for Nurses (2007) i USA har identifierat sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik som är nödvändiga för alla vårdens professioner. Svensk sjuksköterskeförening anser att alla kärnkompetenser ska ingå i samtliga professionsutbildningar och bör återfinnas som röda trådar genom utbildningssystemets alla nivåer.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin
Sakkunig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Bastjänstgöring för läkare.pdf Pdf, 149.6 kB. 149.6 kB 2020-10-27 14.50

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.