Promemorian Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska ges möjlighet att besluta om lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som yrkats Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) anmälan till nämnden. Den anmälde personen bör vara informerad om att HSAN kan fatta ett annat beslut än det som IVO yrkat. Föreningen anser liksom utredningen att om HSAN överväger att besluta om en mer ingripande åtgärd än den som yrkats i anmälan bör den anmälde beredas tillfälle att yttra sig särskilt över detta.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker att en beslutad prövotid alltid ska ha en prövotidsplan vilket skulle kunna främja en bättre uppföljning av prövotiden samt att prövotiden ska kunna vara kortare än tre år.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker även förslaget att HSAN ska kunna besluta om prövotid i samband med beslut om ny legitimation eller annan behörighet efter tidigare återkallelse. Detta kan underlätta för den enskilde att få ny legitimation och möjlighet att återigen få utöva sitt yrke.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Promemorian Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2020-10-27 15.31

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.