Promemorian - En sexårig utbildning till läkarexamen.

Sammanfattning
Svensk sjuksköterskeförening instämmer i förslaget att en ny utbildning som leder till läkarexamen och som omfattas av 360 högskolepoäng ska utgöra grund för legitimation utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring.

Svensk sjuksköterskeförening delar till fullo nödvändigheten av en justerad examensbeskrivning. De nya målen formulerar tydligare progression och ökar den vetenskapliga förankringen på grund och avancerad nivå. Målen stimulerar till forskning och bidrar till förmågan att initiera och medverka i förbättringsarbete för vårdens utveckling. Studenter bör ges en möjlighet att förutom en yrkesexamen även ta ut en kandidat och en masterexamen. En generell examen på avancerad nivå ger ökad möjlighet till att påbörja forskarutbildning nationellt och internationellt.

Svensk sjuksköterskeförening delar bedömningen att målen i examensbeskrivningen inte bör vara av en sådan detaljeringsgrad att de riskerar att snabbt bli inaktuella.

Övriga synpunkter

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget att utforma ett ändamålsenligt och gemensamt system för introduktion av läkare till svensk hälso- och sjukvård. Med den föreslagna bastjänstgöringen som grund för läkares specialisttjänstgöring skapas bättre förutsättningar för en sammanhållen utbildning med stor tonvikt på progression av kunskapsområdet med vetenskaplig förankring. Det stämmer väl överens med föreningens syn på sjuksköterskors utbildning där grundutbildning och specialistkompetens ska ses som en sammanhållen kompetenslinje för god och säker vård.

Genom att införa en målstyrd bastjänstgöring synliggörs vikten av klinisk erfarenhet för att kunna tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Förslaget indikerar behov av en liknande struktur för introduktion till sjuksköterskeyrket innan specialisering. Flera verksamheter har introduktions- och traineeprogram för sjuksköterskor med varierande längd och innehåll. En nationell enhetlig bastjänstgöring med mål kopplade till kunskapsområdet omvårdnad säkerställer rätten till god yrkesintroduktion.

Kliniska handledare är en förutsättning för studenters kliniska lärande. Det kräver tydliga kompetenskrav för handledare och en plan för handledares kompetensutveckling.

Föreningen stödjer utredningens förslag att studenten ska förberedas till att ta ett professionellt ansvar för att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För att följa Yrkeskvalifikationsdirektivet anser Svensk sjuksköterskeförening att det behövs en nationell reglering och systematisk uppföljning av kontinuerlig fortbildning för vårdens samtliga professioner. Det är viktigt för att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet. Arbetsgivarens ansvar att möjliggöra fortbildning bör tydliggöras och synliggöras med ökad transparens.

Olika professioner bidrar till patientens vård och behandling utifrån olika perspektiv och kunskapsområden. För att kunna möta patienters komplexa vårdbehov krävs samarbete över professionsgränserna. Quality and Safety for Nurses (2007) i USA har i samarbete med Institute of Medicine of the National Academie identifierat sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik som är nödvändiga för alla vårdens professioner. Svensk sjuksköterskeförening anser att alla kärnkompetenser ska ingå i alla vårdens professionsutbildningar och bör återfinnas som röda trådar genom utbildningssystemets alla nivåer.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie
Sakkunig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Promemorian en Sexårig utbildning till Läkarexamen.pdf Pdf, 126.2 kB. 126.2 kB 2020-10-27 15.17

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.