Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening instämmer att målet med vårdprogrammet är likartad behandling och omhändertagande.

Det är bra att den multidiciplinära konferensen beskrivs som en naturlig del av cancervården samt att koordinator och kontaktsjuksköterskan ingår i det multidiciplinära teamet.

Det framgår tydligt att patienten ska ha fått både muntlig och skriftlig information om den föreslagna behandlingen och det är positivt att vårdprogrammet förespråkar att kontaktsjuksköterskan är med vid diagnosbeskedet.

Det är mycket bra att kapitel 25 om kvalitetsindikatorer förespråkar att 90% av alla patienter med sköldkörtelcancer skall ha en namngiven kontaktsjuksköterska.

Bieffekter av behandlingen är utförligt beskrivna samt vikten av teamets profylaktiska insatser för att patienten skall ha så goda förutsättningar som möjligt att klara av hela behandlingen.

Betydelsen av adekvata och förutseende omvårdnadsinsatser är tydligt beskrivet.

Kontaktsjuksköterskans betydelsefulla roll i uppföljningen av bieffekter framgår.

Det är bra att det finns med förslag på vedertagna skalor för bedömning av biverkningar.

Vi ser mycket positivt på kapitel 20 om omvårdnad. Här är patientens rätt till en namngiven kontaktsköterska påtalad. Betydelsen av Min vårdplan samt aktiva överlämningar är tydligt beskrivna.

Kapitlet beskriver tydligt cancerrehabiliteringens viktiga uppgift med att bistå patienten och dess anhöriga med insatser som möjliggör att de kan leva ett så bra liv som möjligt. Vikten av regelbunden behovsbedömning belyses i programmet. I teamet som vid behov kan bistå med specialiserade rehabiliteringsinsatser är sjuksköterskan beskriven som en av professionerna.

Bristen på randomiserade studier med hög kvalitet påtalas vilket är bra då bristen inte gynnar möjligheterna till att patienter med sköldkörtelcancer erbjuds en likartad behandling.

Länkar till redan befintliga dokument underlättar då revideringar bara behöver göras på ett ställe. Mycket bra i kapitel 26 om Patientföreningar och stödfunktioner med förslag på tillförlitliga länkar på internet.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening saknar en disputerad sjuksköterska i vårdprogramgruppen. Vi anser att de ska vara två sjuksköterskor i arbetsgruppen varav en disputerad. Det är bra att en patientrepresentant är ledamot i programgruppen.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Ann-Christine Svensk
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdprogram för sköldkörtelcancer.pdf Pdf, 219.3 kB. 219.3 kB 2020-10-27 15.02

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.