Nationellt vårdprogram för prostatacancer

Vi avgränsar vårt remissvar till avsnitt som behandlar omvårdnad, rehabilitering, sjuksköterskans roll och palliativ vård.


Vårdprogrammet uppfyller väl det övergripande målet med vårdprogrammet. Teamet
betydelse och rollfördelning är bra beskrivet. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk
sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till vårdprogram.


Vi anser att omvårdnadskompetens är tillgodosedd i vårdprogramsgruppen men två kliniskt
verksamma sjuksköterskor och en sjuksköterska med docentkompetens.


Omvårdnad


Det är positivt att specifika omvårdnadsinsatser för personer med prostatacancer finns
beskrivna i samtliga avsnitt från diagnos till palliativ vård. Hänvisning sker även till NVP för
palliativ vård och cancerrehabilitering. Specifik patientinformation är framtagen som rör dels
information om behandlingsalternativ och egenvård, vilket är en god förutsättning för jämlik
vård.


Sjuksköterskans roll i symtomhantering under behandlingar är väl beskriven. Det är positivt att vårdprogrammet poängterar att det bör ske en systematisk uppföljning av nya behandlingsstrategier för att inhämta ny kunskap. Vi saknar dock förslag på strukturerade instrument för uppföljning.

Omvårdnadsåtgärderna är relaterade till relevanta referenser.


Kontaktsjuksköterskans roll och ansvar finns beskrivet från diagnos till palliativ vård och omfattar även min vårdplan och aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskans roll vid samordning inom vårdkedjan skildras. Det framgår klart att patienten ska erbjudas stöd från
diagnos till palliativ vård.


I avsnittet avseende multidisciplinär konferens anges bland annat att kontaktsjuksköterska ska delta. När begreppet definieras i kapitlet kvalitetsindikatorer finns inte kontaktsjuksköterska med. Detta behöver ändras till att även kontaktsjuksköterska bör medverka.


Cancerrehabilitering


Behovet av rehabilitering lyfts från diagnos till palliativ vård. Rökstopp och fysisk träning har hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer och i vårdprogrammet.


Kvalitetsindikatorer

Min vårdplan ska erbjudas alla patienter. Det har en hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer
och vi föreslår att min vårdplan införs som en kvalitetsindikator.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Nationellt vårdprogram för prostatacancer.pdf Pdf, 81 kB. 81 kB 2020-10-27 14.58

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.