Nationellt vårdprogram för huvud och halscancer

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att omvårdnaden är väl beskriven i vårdprogrammet. Relevanta omvårdnadsaspekter är täckta och hänvisning sker till andra vårdprogram eller hemsidor.

Patientens och närståendes behov finns med för hela vårdkedjan. Symtomhantering är tydligt beskriven och tar upp relevanta områden för diagnosen. Det är en styrka att teamets betydelse och vikten av att det arbetar familjecentrerat är beskrivet.

Kontaktsjuksköterskans roll är uttalad och det finns även förslag på instrument som kan användas av kontaktsjuksköterskan och andra yrkesgrupper för att skatta symtom.

Det är bra referenser både till artiklar och till andra vårdprogram där evidensen redovisas.

De specifika områden är för omvårdnad i detta vårdprogram kan förtydligas och vilka områden som kan länkas till andra vårdprogram t.ex. palliativ vård.

Kapitlet 12 avseende egenvård kan med fördel länkas till vårdprogrammet för cancerrehabilitering för mer ingående beskrivning.

Vi välkomnar initiativet att en omvårdnadsgrupp medverkat i arbetet. Det är dock en brist att det endast finns en sjuksköterska i vårdprogramsgruppen. Vi anser att det bör vara två sjuksköterskor varav en är disputerad. Det är positivt att flera representanter från patientförening finns med i vårdprogramsgruppen.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Anna-Karin Ax
Kontaktsjuksköterska
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdprogram för Huvud- och Halscancer.pdf Pdf, 216.6 kB. 216.6 kB 2020-10-27 15.04

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.