Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening avgränsar vårt svar till: Understödjande behandling, Palliativ vård och insatser, Omvårdnad och Rehabilitering, Psykosocialt omhändertagande samt kvalitetsregister.


Det är en bra struktur i vårdprogrammet med rekommendationer för diagnos,
behandling, omvårdnad och rehabilitering. Relevanta referenser finns avseende omvårdnad och rehabilitering.

Det är bra att disputerad sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen vi anser dock att det är önskvärt med minst två sjuksköterskor.


1. Inledning
Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser fortfarande att vårdprogrammens målgrupp är samtliga relevanta professioner och vidhåller förslag från remissvar 2016 att stycket avseende målgrupp behöver ändras till följande lydelse.


Målgruppen för vårdprogrammet är de läkare (hematologer, invärtesmedicinare, palliativmedicinare), sjuksköterskor och paramedicinare som behandlar och vårdar AML-patienter i olika skeden av sjukdomen samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML.


15.4.2 Fertilitetsbevarande åtgärder
Oklart vilken rekommendationen är avseende ovariebiopsier. Kan tas och frysas men inte återinsättas? Kan tas i väntan på bättre metoder?


17:2 Brytpunkt, brytpunktssamtal
Det är önskvärt att involvera kontaktsjuksköterska/sjuksköterska vid
brytpunktssamtalet.


18. Omvårdnad och rehabilitering
Texten behöver kompletteras med vilka omvårdnadsåtgärder som kan underlätta skyddsisolerade personers situation.


Avsnittet avseende nutrition och kostens betydelse och vilket stöd patienten behöver för att vara motiverad att följa råd samt kostrestriktioner.


19:2 Barn som närstående
Texten "Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna bör erbjudas och rekommenderas
samtal med kuratorn, som efter en individuell bedömning förmedlar kontakt med skola, socialtjänst m.m." Bör kompletteras med att det ofta kan vara
kontaktsjuksköterska som förmedlar kontakt.


23. Kvalitetsindikatorer och målnivåer
Det saknas helt kvalitetsindikatorer avseende omvårdnad. Sjuksköterskor inom cancervård och Svensk sjuksköterskeförening föreslår att tillgång till
kontaktsjuksköterska och upprättad vårdplan införs som kvalitetsindikatorer.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Petra Lindroos Kölqvist
Kontaktsjuksköterska
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi.pdf Pdf, 124.3 kB. 124.3 kB 2020-10-27 15.37

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.