HPV-vaccination av pojkar i det
nationella vaccinationsprogrammet

Svensk sjuksköterskeförening har tagit del av beslutsunderlaget om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Genom att införa HPV-vaccination utifrån lagstadgade bedömningskriterier kommer vaccinationen att erbjudas jämlikt över hela landet, vilket är en fördel ur ett folkhälsoperspektiv.

Svensk sjuksköterskeförening har inhämtat synpunkter från Riksföreningen för skolsköterskor. Föreningen vill särskilt poängtera det ökade behovet av resurser till elevhälsans medicinska insats om HPV-vaccination införs för pojkar. Det är därför viktigt att säkerställa att extra resurser öronmärks för verksamheten så inte andra hälsofrämjande och förebyggande insatser åsidosätts till förmån för ett utökat
vaccinationsprogram.


Svensk sjuksköterskeförening vill också understryka att inför det eventuella
införandet behövs adekvat information och kunskap till skolsköterskorna, för att
kunna besvara pojkar och vårdnadshavares frågor om vaccinationen.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar HPV vaccination av pojkar.pdf Pdf, 36.3 kB. 36.3 kB 2020-10-27 15.41

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.