Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen gjort en utredning om möjligheten att tillgängliggöra naloxone för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården (juni 2017). Syftet är att, om möjligt, kunna förhindra dödlighet kopplat till opioidöverdoseringar.

Dagens förskrivning genom recept är inte ändamålsenligt för personer med opioidberoende. Många är socioekonomiskt utsatta med dålig ekonomi, vilket medför att de avstår att hämta ut läkemedel på apoteket. För att kunna lämna ut läkemedel som innehåller naloxone på annat sätt föreslår Läkemedelsverket att det införs en ny paragraf i receptföreskrifterna (3 kap. 3 a§). Tillägget innebär att förskrivare till patient som genom missbruk eller beroende löper risk att överdosera opioidpreparat, under vissa förutsättningar får lämna ut ett läkemedel som innehåller naloxone och som enligt sitt godkännande kan administreras av annan än hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsverket anser att naloxon inte bör lämnas ut utan att patienten erbjuds behandling för sitt missbruk. Läkemedelsverket förordar även utbildning till patienter eller de personer som kan antas vara de som kommer att administrera läkemedlet vid en överdos.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker remissförslaget.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.pdf Pdf, 146.9 kB. 146.9 kB 2020-10-27 16.30

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.