Förslag på justeringar i struktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet

samt förlag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Svensk sjuksköterskeförening anser att etiskt förhållningssätt och bemötande ska återkomma som en tråd genom hela utbildningsprogrammet oavsett delkurser.

Föreningen betonar dessutom att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna möta patienters komplexa vårdbehov krävs samarbete över professions- och yrkesgränser. Quality and Safety for Nurses (2007) i USA har i samarbete med Institute of Medicine of the National Academie identifierat sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik som är nödvändiga för alla vårdens professioner. Svensk sjuksköterskeförening anser att vård- och omsorgsprogram som leder till undersköterskeexamen ska ge en orientering i kärnkompetenserna.

Kursen Omvårdnad 1, 100 poäng behandlar Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Lex Maria. Föreningen anser att lagar och författningar ska kompletteras Lex Sarah och Basal hygien i vård och omsorg enligt Socialstyrelsens författning (SOSF 2015:10) och specifika lagar som berör psykiatrisk vård.

Omvårdnadskurserna 1 och 2 behöver behandla viktiga kunskapsstöd som Vårdhandboken och Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet. Föreningen saknar innehåll om levnadsvanor och påverkan av hälsa när det gäller kost, motion, alkohol, tobak och sömn.

Vård- och omsorgsprogrammet behöver behandla hälsofrämjande och förebyggande arbete för att förhindra och minimera risker där även riskbedömningar/avvikelsehantering kopplat till åtgärder ingår. Kursernas innehåll behöver möta behov av kompetens om personlig hygien, hudvård, sårbehandling och inkontinens. Föreningen anser att utbildningen ska ge eleverna förutsättningar för att utföra kontroller av vitalparametrar som blodtryck, puls, syresättning, andningsfrekvens och strokekontroller samt blodprovstagning. Dessutom kunskap att utföra HLR och att lägga tryckförband.

För att kunna observera förändringar och symtom i patientens hälsotillstånd krävs kunskap om anatomi, fysiologi, vanliga sjukdomar, vanligt förekommande läkemedel, gerontologi, geriatrik. För att möta vårdens behov behövs dessutom kännedom om psykisk ohälsa och psykiatrisk omvårdnad med ett återhämtningsinriktat och personcentrerat förhållningssätt.

För övrigt anser Svensk sjuksköterskeförening att det är ytterst viktigt med kunskap i svenska språket och förordar svenska 1 som antagningskrav till vuxenutbildningen. För fortsatta studier på högskolan och till utbildning som till exempel sjuksköterskeprogrammet ställs förutom högskolebehörighet även särskilda behörighetskrav vilket bör tydliggöras för de elever som söker vård- och omsorgsprogrammet.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Förslag på justeringar i struktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet.pdf Pdf, 256.1 kB. 256.1 kB 2020-10-27 16.04

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.