Vårdprogram för Kronisk Lymfatisk Leukemi 2017

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård tillstyrker i huvudsak remissförslaget.

Vi har avgränsat vårt remissvar till sammanfattning, mål, diagnosbesked, multidisciplinär konferens, omvårdnad och rehabilitering, egenvård, palliativ vård och insatser, nivåstrukturering, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer.

Det är en bra struktur i hela vårdprogrammet med rekommendationer både för diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Relevanta referenser, förutom hänvisning till nationella vårdprogram, som styrker omvårdnad och rehabilitering.

Kapitel 17 Underlag för nivåstrukturering17.1 Remissionssyftande behandlingI listan över minimikrav bör det även anges att en enhet bör ha specialistsjuksköterska. För att bedriva vårdnära forskning är det nödvändigt med sjuksköterskor som har utbildning och kunskap inom detta område.

Kapitel 18 KvalitetsregisterFortfarande saknar alla kvalitetsregister för hematologiska diagnoser omvårdnadsvariabler. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskefrening har utarbetat förslag till omvårdnadsvariabler avseende vård av personer med cancer. Vi föreslår att ett arbete inleds för att med stöd av detta förslag utveckla omvårdndsvariabler relevanta för personer med Kronisk lymfatisk leukemi.

Kapitel 19 Kvalitetsindikatorer och målnivåerVi anser att vissa kvalitetsindikatorer bör återfinnas i samtliga vårdprogram, såsom täckningsgrad i register, bedömning vid multiprofessionell konferens, kontaktsjuksköterska, upprättande av individuell vårdplan, antal patienter inkluderade i forskningsstudier, samt patientnöjdhet.

Kapitel 21.1. VårdprogramgruppenEn styrka i arbetet med detta vårdprogramär att tvåerfarna sjuksköterskor deltagit i vårdprogramsgruppen, varav en är disputerad.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Andersson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.