Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso-och sjukvården.

Förslaget till nya föreskrifter innebär att nuvarande förskrifter (2007:8) kompletteras med krav på att legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal ska rapportera vidtagna vårdåtgärder till Socialstyrelsen. I rapporten ska framgå vidtagen vårdåtgärd, datum då vårdåtgärden påbörjades samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden.

Hittills har kvalitativ nationell statistik nästan saknats helt inom den kommunala hälso-och sjukvården. Det behövs utförligare statiskt för att bland annat kunna göra uppföljningar, utvärderingar och jämförelser av kommunernas hälso-och sjukvård.

Svensk sjuksköterskeförening vill dock understryka konsekvensutredningens slutsats att det finns möjligheter att lägga till ytterligare koder i KVÅ för åtgärder som utförs i kommunal hälso-och sjukvård. Idag är inte KVÅ koderna heltäckande för omvårdnadsåtgärder. För detta arbete krävs ekonomiska resurser. Svensk sjuksköterskeförening bidrar gärna i arbetet med att utveckla kompletterande KVÅ koder avseende omvårdnad inom kommunal hälso-och sjukvård.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.