Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker att offentliga medel ska användas till den verksamhet de är avsedda för i till exempel hälso-ochsjukvård och äldreomsorg. Det är rimligt att företag inom välfärdssektorn bedriver verksamhet med ett visst överskott men överskotten bör i huvudsak återinvesteras i verksamheten och användas till att utveckla den. Det är därför inte acceptabelt att vinsteri den offentligt finansierade välfärdssektorn är högre än i den övriga tjänstesektorn. Svensk sjuksköterskeförening tar dock inte ställning till utredningens konkreta förslag till hur vinsterna ska regleras.

Svensk sjuksköterskeförening delar utredningens bedömningav att det finns risker med företag som primärt drivs av vinstintresse inom den offentligt finansierade välfärden. Om vinstsyftet är företagets primära mål kan det ge negativa effekter som till exempel lägre personaltäthet och lägre kompetenskrav. Det kan även bidra till en ökad ojämlikhet och segregeringnär verksamheter etableras i socioekonomiskt starka områden som är förknippade med lägre kostnader. Privatisering kan även leda till att hälso-och sjukvården fragmentiseras och att vårdkedjor bryts.

Svensk sjuksköterskeförening har under lång tid ifrågasatt riskkapitalbolagens expansioninom välfärden. Utredningen redovisar att anledningen till riskkapitalbolagens stora intresse,enligt Skatteverket,förmodligen är att verksamheterna inomvälfärdssektorn normalt har låg risk och goda kassaflöden samtidigt som det är en ny expansiv bransch med hög förändringstakt och täta ägarbyten. Vid uppköp kan de dessutom använda en lånestruktur som ger möjlighet till ränteavdrag för att minska de beskattningsbara vinsterna. Föreningen delar utredningen bedömning att en fortsatt utveckling mot allt större, vinstsyftande aktörer riskerar att leda till mer likriktning och minskad mångfald. Svensk sjuksköterskeförening anser att det är nödvändigt att förbättra möjligheterna för idéburna organisationer att bedriva offentligt finansierad verksamhet i välfärdssektorn.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.