Njurcancer

Övergripande synpunkter på vårdprogrammet:

Trots att målsättningen med vårdprogrammet är att bland annat belysa omvårdnad som är central och specifik för njurcancer är omvårdnadskapitlet mycket magerttrots att kapitlet Omvårdnad anges vara kompletterat. Det saknas specifik omvårdnad av njurcancerpatienter samt symtomhantering. Det saknas även avsnitt avseendepsykosocialt stöd. Denna brist innebär att vårdprogrammet inte uppfyller sitt syfte att rekommendera omvårdnadav patienter med njurcancer.

Sjuksköterskor i cancervård erbjuder sig att medverka i revidering av omvårdnadskapitlet.

Vi avgränsar vårt remissvar till deavsnitt som berör sjuksköterskans ansvar och omvårdnad.

Biverkningshanteringsaknas. Det borde finnas med i kapitlenför tyrokinkinashämmare, antikroppsbehandling och interferonbehandling, då biverkningshanteringen är olika för dessagrupper.

Synpunkter på kapitel 8:
Bra beskrivning av rutiner vid diagnosbesked och betydelsen av att kontaktsjuksköterskans deltar och att patienten ska få en namngiven kontaktsjuksköterska samt att vårdplan ska upprättas.

 

Synpunkter på kapitel 12:

BEHANDLING AV METASTASERAD SJUKDOM ELLER AV ÅTERFALL

Avsnittet 12.9 omvårdnad saknar helt omvårdnadsåtgärder. Första meningen "Patienter ska alltid erbjudas muntlig och skriftlig information om behandlingens syfte, duration och biverkningar" gäller inte enbart omvårdnad och bör flyttas.

Synpunkter på kapitel 14:
Bra att kapitlet hänvisar till vårdprogrammet för palliativ vård.

Synpunkter på kapitel 15:
Trots att kapitlet heter Omvårdnad så finns inte en enda omvårdnadsåtgärd beskriven. Det saknas specifik omvårdnad av njurcancerpatienter samt symtomhantering. Det saknas även ett avsnitt om psykosocialt stöd. Även i avsnitten 11.1 kirurgi, 12.5 embolisering och 12.3 saknar omvårdnadsåtgärder. Det saknas hänvisning till vilka omvårdnadsområden som återfinns i rehabprogrammet.Bra att vårdprogrammet anger att varje patient ska ha en kontaktsjuksköterska, men funktionen kan beskrivas på ett bättre sätt. Ett bra underlag återfinns till exempel i Vårdprogrammet för Gallblåsecancer.

Synpunkter på kapitel 23:
Bra att kliniskt verksamma sjuksköterskor finns med men även disputerade sjuksköterskor behöver bidra i arbetet med Vårdprogram.

Cecilia Olsson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Anna-Karin Ax
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Helena Hansson
leg. sjuksköterska
Sjuksköterskor i cancervård

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.