Nationellt vårdprogram för Mantelcellslymfom

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har avgränsat vårt remissvar till inledning, omvårdnad och rehabilitering, egenvård, palliativ vård och insatser, underlag för nivåstrukturering, kvalitetsregisteroch kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Texten i det Nationella Vårdprogrammet för Aggressiva B-cellslymfom är i stort sett den samma som i detta vårdprogram för Mantelcellslymfom. Därför återkommer några av kommentarerna i båda vårdprogrammen.

Allmänna kommentarer
Det en brist att enbart en sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser att det är önskvärt att minst två sjuksköterskor varav en disputerad ingår i gruppen. I de allra flesta avsnitten saknas referenser som ger stöd åt de omvårdnadsåtgärder som beskrivs. De bör kompletteras med referenser. För kapitlet omvårdnad och rehabilitering finns endast 5 referenser och de är till avsnitten fertilitet och fysisk aktivitet.

Kapitel 1 Inledning

Vårdprogrammets förankring
HEMSIS -hematologisjuksköterskor i Sverige, ingår numera som ett nätverk i Sjuksköterskor i Cancervård.

Kapitel 15 Palliativ vård
Vi föreslår att detta kapitel flyttas till efter egenvård.

Kapitel 16 Omvårdnad och rehabilitering
Vi föreslår att rubriken ändras till omvårdnad och cancerrehabilitering då det är detta begrepp som beskrivs och omnämns senare i kapitlet.

16.1 Lagstöd
Uppdraget att säkerställa patientens delaktig berör inte bara omvårdnad och rehabilitering vi föreslåratt denna text flyttas så denkommer tidigare i vårdprogrammet, t.ex. i samband med diagnos.

16.9 Fysisk aktivitet
Förslag till tillägg: Vid behov kan också kontakt med arbetsterapeut initieras.

16.4 Aktiva överlämningar
Förslag till tillägg: Byte av ansvarig vårdgivare ska tydligt framgå i journalen och i patientens Min vårdplan.

16.5 Löpande cancerrehabilitering
Ta bort ordet ”löpande”, definitionen av cancerrehabilitering förklarar att det pågår under hela processen.

16.12 Nutrition
I avsnittet saknas åtgärder för personer som behandlas på en öppenvårdsmottagning.

16.14 Information om biverkningar
I avsnittet saknas information om de biverkningar som är speciella för denna grupp patienter.

Kapitel 17 Egenvård

17.7 Feber
...Kontaktuppgifter finns i din vårdplan. Ändra till Min Vårdplan

Kapitel 19 Underlag för nivåstrukturering
Kapitlet understryker behovet av resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska studier. Det bör tilläggas att för att bedriva vårdnära forskning är det nödvändigt med specialistutbildade sjuksköterskor som har utbildning och kunskap inom detta område.

Kapitel 20 Kvalitetsregister
Fortfarande saknar alla kvalitetsregister för hematologiska diagnoser omvårdnadsvariabler. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskefrening har utarbetat förslag till omvårdnadsvariabler avseende vård av personer med cancer. Vi föreslår att ett arbete inleds för att med stöd av detta förslag utveckla omvårdndsvariabler relevanta för personer medlungcancer.

Kapitel 21 Kvalitetsindikatorer och målnivåer
Vi anser att vissa kvalitetsindikatorer bör återfinnas i samtliga vårdprogram, såsom täckningsgrad i register, bedömning vid multiprofessionell konferens, kontaktsjuksköterska, upprättande av individuell vårdplan, antal patienter inkluderade i forskningsstudier, samt patientnöjdhet.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Andersson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.