Legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

Föreningen förordar en reglering för att värna säker vård. Goda språkkunskaper är väsentliga för att kunna utöva yrket. Svensk sjuksköterskeförening anser att allmänna råd istället för reglering kan innebär en risk för att kraven på språkkunskaper inte tillgodoses. Föreningen betonar en tågordning med tillgodosedda språkkrav och författningskunskap innan praktisk tjänstgöring genomförs. Det är viktigt att det går att säkerställa vem som utfört prestationen vid kunskapsprov och att en individuell bedömning görs även vid webbaserat kunskapsprov.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är av stor vikt för säker vård att en införd reglering tidigt utvärderas för att säkerställa att validering, kurser, beslutsunderlag och verksamheter för praktisk tjänstgöring motsvarar de krav som ska ligga till grund för en legitimation.

Föreningen föreslår att Socialstyrelsen synliggör omfattning för praktisk tjänstgöring och krav på handledares kompetens. Föreningen anser att föreskrifterna bör innehålla en minimitid för praktisk tjänstgöring. Rätten till introduktion på en ny arbetsplats ska gälla alla oavsett bakgrund och former för fortsatt tjänstgöring.

Kommentarer till förslaget och konsekvensutredningen I förslagets 5§ uppfylls kravet om jämförbar utbildning om den till sin längd, nivå och innehåll väsentligen överensstämmer med den svenska utbildningen för motsvarande yrke. Svensk sjuksköterskeutbildning motsvarar de krav som ställs enligt Högskoleförordningens (1993:100) examensbeskrivningen för sjuksköterskeexamen. Föreskriften bör undvika värderande ord och om de inte kan undvikas bör innebörden förklaras. Det är viktigt att tolkningen av väsentligt överensstämmer med de krav som ställs för en legitimerad sjuksköterska. Sedan Socialstyrelsen makulerade kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit ansvar för att upprätta en nationell kompetensbeskrivning som kommer att finnas tillgänglig under första halvåret av år 2017.

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska bör utgöra en grund för verksamheters bedömning av den sökande under aktuell praktisk tjänstgöring.

Svensk sjuksköterskeförening vill även hänvisa till remissvar från Vårdförbundet.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.