Kvalitet i välfärden-Bättre upphandling och uppföljning SOU 2017:38

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar är avgränsat till förslag som avser hälso-och sjukvårdoch omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening står fast vid tidigare remissvar(SOU 2016:78)att det är rimligt att företag inom välfärdssektorn bedriver verksamhet med ett visst överskott men överskotten bör i huvudsak återinvesteras i verksamheten och användas till att utveckla den.

Föreningen delar utredningens bedömning av att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. Utredningen beskriver väl svårigheterna med att styrade mångdimensionella aspekterna på välfärdstjänster genom detaljerade kvalitetskrav. De ökar administrationen och leder till en detaljreglering av vårdpersonalens arbete.Svensk sjuksköterskeförening instämmer i utredningens bedömning att försiktighet måste visas i att formulera exakta kvalitetskrav på nationell nivå inom vård och omsorg. Det fråntar professionerna handlingsutrymme och riskerar därmed att försämrakvaliteten i vårdenoch omsorgen.

Föreningen anser att en hög kvalitet i vård och omsorg i hög utsträckning avgörs av att vårdpersonal i mötet med patienter ochnärstående är öppen för den utsatthetdet innebär för en person att vara beroende av vård.Respekt för personens värdighet, integritet och självbestämmandehos personen i vårdsituationen är betydelsefulltför att personen ska ges möjlighet att uppleva tillit och ett lindrat lidande trots ohälsa.

Svensk sjuksköterskeförening delar utredningens slutsats att kvalitetsmått inom hälso-och sjukvård och omsorg behöver utvecklas. Föreningen understryker behovet av att kvalitetsmåtten behöver mäta samtliga professioners insats såväl som patienters och närståendeserfarenheter.

Utredningen beskriver förtjänstfullt betydelsen av att samordning och kontinuitet säkerställs inom såväl hälso-och sjukvård som mellan vård och omsorg. Dagens fragmentisering får storas negativa konsekvenser framförallt för personer medlångvariga sjukdomar och äldre personer. Svensk sjuksköterskeförening anser dock att utredningens förslag att berörda myndigheter bör utveckla en mer personcentrerad vård och omsorg är för svagt. Föreningen föreslår att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att utveckla arbetssätt som säkerställer samordning, kontinuitet, patientsäkerhetoch en personcentrerad vård.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker utredningens förslag att myndigheter som står inför en eventuell konkurrensutsättning av en verksamhet bör beakta konsekvenserna för denenskilda individen och möjligheten att samordna insatserna. Föreningen tillstyrker även attjämlikhet-och fördelningsaspekter börbeaktas vid utformning av konkurrens-och ersättningssystem.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till ändring i Patientsäkerhetslagen avseende sanktionsmöjligheter för Inspektionen för vård och omsorg om vårdgivaren underlåter att anmäla verksamhet eller förändringar i verksamhet.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är nödvändigt att förbättra möjligheterna för idéburna organisationer att bedriva offentligt finansierad verksamhet ivälfärdssektorn. Föreningen tillstyrker att en utredning bör få i uppdrag att skapa ett rättssäkertsystem för att identifiera idéburna organisationer.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.