God och nära vård-En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter

I nya hälso-och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) står att vården ska vara lättillgänglig för såväl kontakt som bedömning och besök. För att möjliggöra direkt kontakt med patienter och kontinuitet till personer med långvarig sjukdom behöver resurser omfördelas till den nära vården. Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredarensförslag att hälso-och sjukvård i första hand ska ges som öppenvård.

I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår enhelhetssyn av patienten. Genom bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och ekonomistyrning har många vårdcentraler ersatt specialistsjuksköterskekompetens med grundutbildade sjuksköterskor eller andra yrkeskategorier. En utveckling som kan få förödande konsekvenser för patienter och närstående. Vården behöver utgå från en helhetssyn där patienten i partnerskap med vårdteamet gör en hälsoplan som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Idag är det patienterna som själva måste ta ansvar för information, kontinuitet och uppföljning, vilket inte längre är hållbart. Behovet av samordning av patientens vårdinsatser ökar,samtidigt som den som ansvarar för personalbemanningenmånga gånger ser bokning av patientbesöksom en arbetsuppgift som vem som helst kan utföra. Det kan innebäraatt den som bokar in patientbesöketinteser patienten som en helhet och patienten får färdas mellan hem och sjukvård flera dagar i rad för olika tester och undersökningar. Hanteringen av uppdraget beror på kunskapsbrist. Något som skulle kunnaundvikas om en specialistsjuksköterska med avancerad omvårdnadskompetens ansvarade för samordning avde olika besöken.

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig positiva till den försöksverksamhet som utredaren skriver om med patientkontraktsom påbörjats år 2016 men behovet av en skicklig specialistsjuksköterska kvarstår, oavsett ett patientkontrakti digital eller pappersform.

Enligt utredaren utgör endast 1/3 av alla besök i primärvården av direkta läkarbesök. Det pågående arbetet med uppföljning av vårdgarantin där tillgänglighet avseende besök till allmänläkare planeras att överföras per automatik varje månad borde även gälla besök till alla vårdens professioner.

Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredarens förslag att göra bedömning professionsneutral. Föreningen saknar dock ett förtydligande i lagtexten att den professionsneutrala bedömningen ska varabehovsstyrd.

Enligt utredaren harprimärvårdende bästa förutsättningarna att se till personers hela vårdbehov. En stärkt primärvård har goda förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i hela landet. Om hälso-och sjukvården i första hand ska ges som öppenvård behöver den utgå ifrån kontinuitet och tillit. Fundamentet i sjuksköterskeleddamottagningar bygger på kontinuitet och tillit. För att kunna arbeta med en hälsofrämjande omvårdnad och stödja människor att ta makten över sina liv hoppas föreningen att arbetet med utbyggnaden av sjuksköterskeledda mottagningar med avancerade sjuksköterskeroller fortsätter.

Svensk sjuksköterskeföreningbifaller förslag till ändring i hälso-och sjukvårdslagen (HSL 2017:30),patientlagen2014:821 samt i hälso-och sjukvårdförordningen2017:80.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Birgitta Wedahl
Kanslichef
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.