God och jämlik hälsa-en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

Svensk sjuksköterskeförening välkomnarKommissionen för jämlik hälsasarbete för att minskaojämlikheterna i hälsa och inriktningen att förebygga ohälsa genom åtgärder som rör de samhälleliga bestämningsfaktorerna.

Svensk sjuksköterskeföreninglämnar remissvar trots att vi inte är remissinstans. Föreningensca 60000 medlemmar har alla ett intresseför och kan bidra i arbetet för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tveksam till förslaget attreducera de elva folkhälsomålen till åtta.Det är avsevärd förändringoch föreningen anser att utredningens analyser är för grunda för att ta ställning till vad förändringarna kan få för konsekvenser.

Svensk sjuksköterskeförening delar utredningens analys av att folkhälsa behöver ett förtydligat uppdrag. Det behövs resurser och en långsiktig struktur med stöd från nationell nivå med kunskap och samordning. Vi delar utredningens uppfattning att Folkhälsomyndighetens uppdrag bör förtydligas och stärkas och ges tillräckligt med resurser och rätt kompetens för uppdraget. Vi stödjer även förslaget att länsstyrelsens roll i folkhälsoarbetet behöver förtydligas.

Svensk sjuksköterskeförening saknar tydliga ställningstagande avseende kommersiella företag som tillverkar eller bedriver handel med hälsoskadliga produktereller olika intressekonflikter som kan uppstå. Detta måste beaktas.

Svensk sjuksköterskeförening specifika synpunkter

Angående forskning, utvärdering och metoder för folkhälsoområdet instämmer Svensk sjuksköterskeförening i att området behöver utvecklas. Vi vill särskilt lyfta fram att omvårdnadsvetenskapen har en hälsofrämjande ansats och att forskning finns men behöver utvecklas vidare. Detta beskrivs i Svensk sjuksköterskeförenings strategi Jämlik vård och hälsa, 2017.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i att detfinns ett mervärde i en samlad årlig Svenskrapport som innehåller en analys av läget och som inkluderar en analys av ojämlikheter i hälsa och dess orsaker. Svensk sjuksköterskeförening föreslår att Folkhälsan i Sverige bör utvecklas som årlig rapportering.

Svensk sjuksköterskeförening tar avstånd från kommissionens förslag att analysera styrning med ekonomiska incitament som alternativ till ny eller existerande lagstiftning (sid 137). Tidigare erfarenheter med exempelvis öronmärkta pengar för varje gång primärvårdens läkare frågar och registrerar sin fråga om patientens tobaksbruk visar att registreringen ökar under den tid som pengarnaerbjuds men åtgärden implementeras inte i verksamheten.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunnig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.