Europaparlamentets direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ochregionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster ( KOM (2916) 820 slutgiltig)

Svensk sjuksköterskeförening tackar förmöjligheten att besvara remissen.

Svensk sjuksköterskeförening har inga synpunkter på förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning för antagande av ny reglering av yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster ( KOM (2916) 820 slutgiltig).

Birgitta Wedahl
Kanslichef
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.