Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

Svensk sjuksköterskeförening har inget att invända mot att rotavirusvaccination införs i det nationella vaccinationsprogrammet. Flera landsting och regioner har redan infört vaccinationen. Ett införande i det allmänna vaccinationsprogrammet ökar jämlikheten över landet.

Svensk sjuksköterskeförening specifika synpunkter

Vaccinationen kommer till största delen att utföras av BVC sjuksköterskan som därmed behöver mer tid till information till föräldrar och närstående och tid till administration. Informations-och utbildningsinsatser för BVC sjuksköterskor och föräldrar är centraltför att inte äventyra det goda förtroendet det allmänna vaccinationsprogrammet har i Sverige idag när fler vaccinationer kommer till.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunnig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.