Återrapportering av regeringsuppdrag om översyn / uppdatering av nationella strategin mot hiv/ aids

Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att besvara remissen.

Svensk sjuksköterskeförening anser att strategins titel inte överensstämmer med vad dokumentet innehålleroch föreslår titeln Strategi mot hiv/ aids och andra sexuellt överförda och blodsburna infektioner på dokumentet.

Resurssvaga grupper ska uppmärksammas mer enligt dokumentet, vilket föreningen stödjer, men vi saknarkonkreta åtgärdsförslag för att nå effekt i dessa grupper.

Svensk sjuksköterskeförening specifika synpunkter
De fyra delmål som föreslås är adekvata för huvudmålet. Punkten, ”Att behovs-och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når hela befolkningen”, fastställeratt ett sådant arbete ska finnas i hela landet. Ändå föreslås att ansvaret ska ligga hos kommuner och landsting, framför allt hos storstadskommunerna. Att implementeringen av hälsofrämjande och förebyggande insatser ska ligga lokalt är bra men Svensk sjuksköterskeförening saknarskrivningar omen nationell samordning.

Smittskyddsenheterna har lagstadgad plikt att följa den epidemiologiska utvecklingen men då all STI/hiv anmäls till smittskyddsenheterna under kod omöjliggörs riktad övervakning. Med gällande lagstiftning är epidemiologisk övervakning och utvärdering inom de preventionsgrupper som angesomöjlig. Eftersom all STI-provtagning genomförs med identitetskontroll och full identitet till vårdgivare och laboratorium vore det önskvärt att även smittskyddsenheterna, som omfattas av samma sekretessregler som laboratorie-och sjukvårdspersonal, ska få tillgång till full identitet för att kunna upptäcka och peka ut utsatta grupper och därmed kunna utvärdera riktade preventiva insatser. Med nuvarande lagstiftning kan smittskyddsenheterheller inte utvärdera risken för dubbelinfektioner med STI, tuberkulos och hepatit.

Synpunkter har inhämtatsfrån Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening som är en sektion hos Svensk sjuksköterskeförening.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.