Bortprioriterad omvårdnad är livsfarligt

Den 16 juni höll Svensk sjuksköterskeförening Föreningsstämma.
Här följer uttalandet som föreningen enades kring och som även skickats ut till pressen.

Pandemin har visat på allvarliga konsekvenser av att omvårdnad prioriterats bort inom såväl den sjukhusanslutna vården som kommunal hälso- och sjukvård. Förebyggande omvårdnadsåtgärder som prioriterats bort har lett till allvarliga vårdrelaterade skador såsom infektioner och trycksår. För de personer som drabbats kan skadorna leda till svåra men och även i värsta fall till död.

Brist på kompetens i en ansträngd arbetssituation leder till att omvårdnad prioriterats bort.

Vi befinner oss i en postcovidperiod med många utmaningar, med ett stort behov av återhämtning med samtidig akut kompetensbrist. En kompetensbrist som inte kan lösas utan sjuksköterskor. Utebliven omvårdnad drabbar människor i behov av vård. Sjuksköterskor är inte utbytbara i hälso- och sjukvården.

En god och säker omvårdnad kräver kraftfulla åtgärder:

  • andelen legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är tillräcklig för att säkerställa relevant kompetens så att omvårdnad kan planeras och utföras på ett patientsäkert sätt

  • sjuksköterskans kompetens för att arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska beaktas

  • att chefer och ledare på alla beslutsnivåer har den omvårdnadskompetens som krävs för att skapa rätt förutsättningar att prioritera patienternas omvårdnadsbehov

  • nationellt reglerad fortbildning

  • stärka och värna om sjuksköterskans hälsa för ett hållbart arbetsliv

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar