Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

Riktlinjerna avser att förtydliga de etiska aspekter som finns kring ställningstagandet till om HLR ska påbörjas eller inte, i händelse av hjärtstopp. Tyngdpunkten vilar på de skäl som kan leda till att man avstår från att ge HLR och betydelsen av att involvera patient, närstående och berörd vårdpersonal i ställningstagandet. Kravet på att dokumentera ett ställningstagande på ett adekvat sätt berörs också.

Riktlinjerna avser även att klargöra vilken giltighet ett ställningstagande till att avstå från HLR har i tid och rum. Förhoppningen är att riktlinjerna ska tjäna som stöd för kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare och i förlängningen leda till etiskt försvarbara ställningstaganden i frågor som rör HLR inom svensk hälso- och sjukvård.

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar