Tidigare års nominerade sjuksköterskor

2020 Inger Forsberg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Hon har under större delen av sin karriär varit synonym med akutsmärtgruppen på NUS. Hon har en enorm erfarenhet och kompetens inom området smärta och har med sitt mycket ödmjuka sätt bidragit till att göra livet avsevärt mycket mer uthärdligt för ett oräkneligt antal patienter. Utöver detta har hon utbildat större delen av sjuksköterske- & läkarkollegiet i omhändertagandet av patienter med postoperativ smärta. Inger har självständigt drivit en mängd utbildningar inom smärtområdet på NUS och inom hela Norra Sjukvårdsregionen som bidragit till förbättrat omhändertagande av patienter med postoperativ smärta.

2019 Marie Johansson, Södertälje Sjukhus AB

Med hennes positiva energi, engagemang och envishet för att sprida kunskap om smärta och smärtbehandling har hon varit drivande i införandet av nya arbetsmetoder för att förbättra smärtvården. Genom sin närvaro och förmåga att stötta och förmedla kunskap till kollegor ökar tryggheten och möjliggör att patienter blir väl omhändertagna och får en optimal smärtlindring. Med sitt mod och sin handlingskraft har Marie genom åren varit en stor del till en förbättrad smärtbehandling hos många patienter.

2018 Ulrika Strömmer, Mölndals Sjukhus

Hon har mycket energi i Smärtvården och har stort intresse att driva den framåt tillsammans med andra verksamheter. Hon ser både smärtpatienten och behovet av hjälp inom området smärta och smärtbehandling ute på avdelningarna. Ulrika är kunnig och lojal och hon finns där för patienten och personalen som en trygghet. Ulrika är ovärderlig för verksamheterna genom att driva smärtfrågor, utbildningar och riktlinjer inom området smärta samt startat en organisation med smärtombud.

2017 Lena Holm, Mölndals Sjukhus

Lena Holm har hela sitt yrkesliv arbetat med fokusering på smärta. Hon har yrkeserfarenhet av att ta hand om patienter med olika typer av smärta som akut smärta, cancerrelaterad smärta och långvarig smärta. Hela tiden har Lena Holm varit nyfiken på nya behandlingsmetoder och nya rön inom området smärta, både vad gäller medicinska behandlingar och komplementära behandlingar. Hon arbetar genuint efter devisen att kropp och själ hör ihop och med sin enorma kunskap, erfarenhet och holistiska syn på människan har hon genom åren hjälpt många patienter både med akut och långvarig smärta.

Lena Holm har varit med och startat fem olika multidisciplinära smärtteam bland annat på Mölndals sjukhus och Frölunda specialistsjukhus. Hon har varit med att utveckla program och rutiner för smärtmottagningar på dessa sjukhus, samt behandlingsplaner för patienter med långvarig smärta. Lena Holm har undervisat på Smärtskola för patienter med långvarig smärta. Hon har också tagit emot egna patienter för rådgivning och behandling. Lena Holm är särskilt utbildad i och har arbetat med TENS samt taktil massage.

2016 Eva Palmebjörk, Akutmottagningen NUS

Eva Palmebjörk är som erfaren och kunnig sjuksköterska, en generös och hängiven person. Med stor entusiasm utbildar och vägleder hon vårdpersonal. Eva Palmebjörk delar med sig av sina kunskaper och arbetar aktivt för patientens bästa och för att kontinuerligt förbättra vården för patienter med smärttillstånd. Att få vara kollega till Eva Palmebjörk är en stor och inspirerande förmån.

2015 Mia Berg, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Mia är mycket kunnig och engagerad sjuksköterska. Hon undervisar i smärta och smärtbehandling och arbetar med akut smärtkonsultverksamhet tillsammans med konsultläkaren. Mia är en flitigt anlitad föreläsare både på vårt eget sjukhus men även utanför. Föreläsningarna är baserade både på erfarenhet och teoretiska kunskaper.

Mia möter i sitt arbete svårt sjuka patienter och kan förmedla trygghet i svåra situationer för många patienter genom sitt lugna och förtroendegivande sätt. Patientens bästa främst! Kontinuerliga möten med patienter är en förutsättning för att utbildningen skall vara förankrad i verkligheten.

På stora arbetsplatser är det vanligt att samma föreläsning måste ges flera gånger för att all personal ska kunna delta. När man lyssnar på Mia får man alltid känslan av att hon har endast mig att förläsa till och hon gör sina föreläsningar med stor entusiasm och engagemang. Mia har också förmågan att anpassa innehållet till auditoriet och ingen utmaning är för stor.

2014 Agneta Hellner Smärtavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Agneta var en av de första smärtsjuksköterskorna i Stockholm och hon var den som tog initiativet till att bilda ett smärtnätverk mellan smärtsjuksköterskor i Stockholm. Agneta har ett stort engagemang, lång erfarenhet och ett stort kunnande inom området smärta. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom smärtområdet och alltid beredd att dela med sig av sina kunskaper.

Agneta är med sin stora kunskap den som hittar lösningar på problem och hon är också uppmärksam på risker och fel som kan uppstå i verksamheten. Med fortsatt stor nyfikenhet och sinne för nyskapande har Agneta aldrig stagnerat och har nu varit med om att bygga upp en ny verksamhet, ryggmärgsstimulering SCS, inom smärtavdelningen.

Hennes kunnande, varma bemötande och förmåga till problemlösningar gör att patienterna känner sig trygga. Agneta är också mån om sina arbetskamrater och alltid beredd att stötta och få andra att växa.

2013 Christina Frisk

Christina Frisk är en pionjär inom området smärta och beroende. Hon har startat och byggt upp smärtteamet på beroendecentrum i Stockholm. Christina har skapat och försvarat en värdefull verksamhet för en utsatt patientgrupp, med sammansatt ohälsa, smärta och beroende, som oftast upplevt svek och misstro från vårdens sida. Hon har därigenom skapat möjlighet för behandling till en patientgrupp som förut inte hade någonstans att vända sig.

2012 Anna Unneby, Ortopedkliniken på Norrlands universitetssjukhus Umeå

Ortopedklinikenbestår av en elektiv och en akut sektion. Anna arbetar på den akuta sektionen med komplicerade ortopediska diagnoser. Hon är smärtombud och deltar i ortopedklinikens smärtgrupp. Anna är ansvarig för klinikens utbildning i användning av infusionspumpar för smärtbehandling och genomför en årlig kunskapskontroll. Hon deltar i två förbättringsprojekt, ett om förbättrad smärtbehandling för patienter som är axelprotesopererade och gällande bättre smärtbehandlingför patienter med höftfraktur. Anna är en engagerad sjuksköterska som tar stort eget ansvar och har en förmåga att entusiasmera andra kollegor att på olika sätt minska patienternassmärta och lidande. Hon har alltid patienten i centrum

2011 Margareta Lunde-Martinson i omsorgsverksamheten i Uddevalla

Margareta har i flera år arbetat med ett vårdutvecklingsprojekt i omsorgsverksamheten i Uddevalla kommun. Målet var att förbättra habiliteringspersonalens kunskaper i smärta och smärtbedömning hos vuxna utvecklingsstörda. Projektets tre delar är: utarbetning av ett hjälpmedel/instrument för smärtbedömning och dokumentation, utarbetning av ett studiematerial för habiliteringspersonalen samt utarbetning av dokumentationsunderlag för brukarens livshistoria och personbeskrivning. Margareta har som ensam sjuksköterska i en oerhört svår verksamhet arbetat målmedvetet, föredömligt och förtjänstfull för att ge ”de tysta” en röst.

2010 Eva Götharsson Karolinska sjukhuset Huddinge

Utmärkelsen tilldelas årets smärtsjuksköterska 2010 för att hon med sin breda kunskap inom smärtområdet, med stor entusiasm drivit och initierat ett förändringsarbete vid omhändertagandet av patienter med långvarig smärta. Förändringsarbetet, med bland annat införandet av samordningsansvariga sjuksköterskor har på ett tydligt sätt synliggjort sjuksköterskans och omvårdnadens roll inom området.

2009 Eva Whalberg Malmö Motivering:

Eva är en fantastisk mentor och kollega som prestigelöst delar med sig av sina breda kunskaper inom området smärta. Med sin fantasi och humor förgyller hon tillvaron för oss alla på Smärtenheten och lockar oss många gånger till hjärtliga skratt.

Hennes arbetsinsatts utförs alltid med största entusiasm och noggrannhet och hon visar alltid ett stort engagemang för patienter med smärtproblematik. Trots allahanda motgångar som förändringsarbete innebär, arbetar hon enträget för att uppnå utsatta mål. Ett exempel är genomförandet av det övergripande smärtkompendium ”Riktlinjer för Behandling av Postoperativ smärta på Universitetssjukhuset MAS”, som Smärtenheten tillsammans med opererande kliniker har utformat

2008 Birgitta Platon, Göteborg

Birgitta Platon har drivit smärtarbetet mycket målmedveten trots besvärliga odds. Hennes arbete med komplikationer/biverkningsfri behandling av tidiga kirurgiska aborter ligger helt i linje med IASP:s programförklaring för kvinnlig smärta under 2008".

2007 Tommy Söderman, Uppsala

Tommy Söderman arbetar alltid prestigelöst med patientens bästa för ögonen och är en god arbetskamrat. Han har också förmågan att stilla sig inför svåra situationer som han möter dagligen på sjukhuset. Ett cancersjukt barn eller en trött farbror- att sitta stilla och bara vara, det är en av sjuksköterskeyrkets utmaningar och där kommer hans vida humanistiska synsätt till sin rätt"

2006 Elisabeth Hansson, Lund

2005 Inger Forsberg, Umeå

2004 Ingrid Berggren, ?

2003 Maria Sigte Kjellberg, Karlstad

2002 Ann Fagerlind, Eskilstuna

2001 Lena Jylli, Stockholm

2000 Sylvia Andrèn, Göteborg

1999 Karin Asrid Öhgren, Södertälje

1998 Carina Harstäde, VisbySenast publicerad: