Riktlinjer och dokument

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta SSOS arbetar för att öka vårdkvalitet för patienter med smärta. I denna satsning ingår att, rikstäckande lägga fast de grundläggande krav på kunskap, utbildning och funktion som sjuksköterskor, verksamma i detta området har.

Postoperativ smärtlindring

Kirurgi orsakar smärta. En effektiv postoperativ smärtlindring ger utöver en förbättrad patientkomfort minskad risk för postoperativa komplikationer Orsaken till postoperativ morbiditet är multifaktoriell och det är därför viktigt att se den postoperativa smärtlindringen som en del i det perioperativa vårdförloppet vilken även inkluderar preoperativ information, tidig mobilisering och tidig oral nutrition. En förbättrad postoperativ smärtlindring minskar risken för utveckling av långvarig smärta.

Författare: Åsa Rudin, Anna-Lena Brantberg, Elisabeth Eldh, Karl-Fredrik Sjölund

https://sfai.se/wp-content/uploads/files/21-9%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20postoperativ%20sm%C3%A4rtbehandling%20B.pdf

Källa: Svensk förening för anestesi och intensivvård, www.sfai.se

---------------------------------------------------------------------

Behandling vid långvarig smärta SBU rapport

Smärta - SBU granskar behandlingar vid långvarig smärta
Publicerad: 2004 
Långvarig smärta, rapport SBU. Länk till annan webbplats.

"Långdragna smärtproblem präglar tillvaron för en stor del av befolkningen. För dem som inte har kunnat få god hjälp från sjukvården står rader av oseriösa behandlare redo att slå mynt av lidandet", säger överläkare Märta Segerdahl. Hon ingår i den projektgrupp som just nu granskar delar av det brokiga utbudet av smärtbehandlingar.

OSÄKERT VÄRDE
Utbudet av metoder är stort - allt från olika läkemedel, rehabiliteringsprogram och samtalsterapier till sjukgymnastiska metoder, livsstilsförändringar och alternativmedicinska metoder.

- Vissa metoder är väldokumenterade, men det förekommer också många behandlingar av osäkert värde - både läkemedel och andra metoder.

Att utvärdering behövs råder det därför inget tvivel om, anser Märta Segerdahl. Men hon medger att uppgiften är en utmaning.

SVÅRT ATT MÄTA
Smärtupplevelser är svåra att mäta på ett rättvisande, precist och standardiserat sätt. Smärtforskarna har prövat många olika skattningsinstrument.

Det kan vara numeriska skalor som översätter smärtan till siffervärden, eller så kallade kategoriskalor som beskriver smärtans svårighetsgrad och karaktär i ord. Vissa forskare använder hellre skalor som avser graden av smärtlindring än graden av smärta.

Viktiga, men mer indirekta mått på behandlingsresultatet kan också vara förbättrad livskvalitet och funktionsnivå eller återgång till arbete och skola. Och när det gäller icke-farmakologiska behandlingar kan minskat behov av smärtstillande läkemedel vara ett relevant mått på behandlingseffekt.

Källa: sbu.se (https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/smarta---sbu-granskar-behandlingar-mot-langvarig-smarta/)

-----------------------------------------------------------------------

Senast publicerad: