Ledning och kvalité

Här finns samlad information som kan vara till nytta i uppdraget som MLA och/eller verksamhetschef för EMI. I första hand vill vi länka till övergripande vägledningar och dokument. Med hjälp av detta får man skapa rutiner och dokument som passar den egna organisationen och verksamheten.
Tänk på att detta är exempel och att du själv i din egen organisation får utforma egna styrdokument som passar den egna verksamheten.

Vägledning för elevhälsan

Här synliggörs respektive professions ansvarsområde och område som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa.
Vägledning för elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledningssystem

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsmått för EMI

Dokumentet är en verktygslåda för dig som vill nå en hög patientsäkerhet och kvalitet utifrån lagstiftningen och på olika nivåer inom Elevhälsans medicinska insats (EMI). Kvalitetsmåttet är utformat av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen.

Kvalitetsmått Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personalresurser Pdf, 87.4 kB.

Elevernas Inlärningsmiljö Pdf, 104.3 kB.

Lokaler och Utrustning Pdf, 88.1 kB.

Verksamhetsansvar Pdf, 78.2 kB.

Verksamhetens Arbete Pdf, 102 kB.

 

EMQ- Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats

EMQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

Patientsäkerhet

Mall för patientsäkerhetsberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos SKR.

Säkerhetskulturtrappan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet. Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter.

Agera för säker vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. -Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024, Socialstyrelsen.

Utredning av risker och allvarliga vårdskador

I dessa nedanstående länkar finns det att läsa om utredning av risker och allvarliga vårdskador, publicerade av SKR.
Utredning av risker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning av allvarliga vårdskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på journalgranskningsmallar

Journalsgranskningsmall från Marie Pripp, MLA, i Älmhults kommun.
Mall från Älmhult Pdf, 480.7 kB.

Journalgranskningsmall från Eskilstuna kommun.
Mall från Eskilstuna Pdf, 100.6 kB.

Författningssamling

Gemensam författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Boktips

Riksföreningens tidigare ordförande Susann Magnusson har skrivit boken Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete: handbok för elevhälsans medicinska insats. Handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.
Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete | Gothia Kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: