Ledning och kvalité

Här finns samlad information som kan vara till nytta i uppdraget som MLA och/eller verksamhetschef för EMI. I första hand vill vi länka till övergripande vägledningar och dokument. Med hjälp av detta får man skapa rutiner och dokument som passar den egna organisationen och verksamheten.
Tänk på att detta är exempel och att du själv i din egen organisation får utforma egna styrdokument som passar den egna verksamheten.

MLA-nätverk

MLA-nätverket är ett nystartat forum för dig som är medlem och arbetar som medicinskt ledningsansvarig (MLA) eller skolsköterska med intresse för, eller frågor kring, MLA-uppdraget. Vårt mål är att skapa en plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och stöd inom området.

Vad vi erbjuder:
Vi arrangerar digitala träffar cirka två gånger per termin där vi diskuterar och samarbetar kring frågor som rör vårt uppdrag. Dessa möten ger också möjlighet att bygga värdefulla kontakter med kollegor i samma roll.

Nästa möte:
Datum: Tisdag den 15/10
Tid: Kl. 15:00 - 16:30
Plats: Digitalt, länk kommer läggas upp i god tid innan. Ingen förhandsanmälan krävs.

Temat för träffen är vaccin och vaccination.
Lina Schollin Ask och Tiia Lepp från Folkhälsomyndigheten kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter om två viktiga vacciner: HPV och vattkoppsvaccin. Efteråt finns det möjlighet för att ställa frågor och delta i diskussioner. Ta chansen att få svar på dina funderingar och utbyta erfarenheter med kollegor och experter inom området.

Vi ser fram emot din medverkan och till ett givande samarbete i MLA-nätverket!

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelseledamot Agneta Fröjdman via e-post på kassor@skolskoterskor.se

Föreläsningsmaterial av Susann Magnusson från MLA-nätverket 11/6:
Elevhälsans medicinska ledning- LedEMI Pdf, 887.8 kB.

Vägledning för elevhälsan

Här synliggörs respektive professions ansvarsområde och område som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa.
Vägledning för elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledningssystem

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsmått för EMI

Dokumentet är en verktygslåda för dig som vill nå en hög patientsäkerhet och kvalitet utifrån lagstiftningen och på olika nivåer inom Elevhälsans medicinska insats (EMI). Kvalitetsmåttet är utformat av Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen.

Kvalitetsmått Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personalresurser Pdf, 87.4 kB.

Elevernas Inlärningsmiljö Pdf, 104.3 kB.

Lokaler och Utrustning Pdf, 88.1 kB.

Verksamhetsansvar Pdf, 78.2 kB.

Verksamhetens Arbete Pdf, 102 kB.

 

EMQ- Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats

EMQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

Patientsäkerhet

Mall för patientsäkerhetsberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos SKR.

Säkerhetskulturtrappan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet. Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter.

Agera för säker vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. -Nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024, Socialstyrelsen.

Utredning av risker och allvarliga vårdskador

I dessa nedanstående länkar finns det att läsa om utredning av risker och allvarliga vårdskador, publicerade av SKR.
Utredning av risker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utredning av allvarliga vårdskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentera/ Journalgranskning

Dokumentera/Skol-VIPS Pdf, 942.4 kB.

Journalsgranskningsmall från Marie Pripp, MLA, i Älmhults kommun.
Mall från Älmhult Pdf, 480.7 kB.

Journalgranskningsmall från Eskilstuna kommun.
Mall från Eskilstuna Pdf, 100.6 kB.

Författningssamling

Gemensam författningssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Boktips

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete: handbok för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhets- & kvalitetsarbete
-handbok för elevhälsans medicinska insats
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksföreningens tidigare ordförande Susann Magnusson har skrivit boken som ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.
Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet.

 

Leda och Organisera

Leda och organsiera medicinsk elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skollagen föreskriver att elevhälsans olika delar ska samverka under rektors ledning. De medicinska insatserna måste dessutom följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen, ett område som skolledare ofta har svårt att överblicka och tolka. Leda och organisera medicinsk elevhälsa är en handbok som ger vårdgivare, elevhälsans chefer och huvudmän konkret vägledning i hur verksamheten kan utformas utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Det handlar om ledningssystem med tydlig ansvarsfördelning, dokumentation och sekretess samt säkerhetsrutiner som minimerar risken för misstag orsakade av ”den mänskliga faktorn”.

 

Evidensbaserad elevhälsa

Evidensbaserad elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och, med elevhälsan som resurs, främja elevernas fortsatta utveckling och hälsa. Trots detta visar internationella jämförelser att svenska elever inte bara upplever sig må sämre än unga i jämförbara länder, utan även presterar sämre i de kunskapsprov som ingår i de internationella PISA-undersökningarna. Detta är en utveckling som både kan och måste vändas. Här kan elevhälsan spela en central roll genom återkommande hälsokontroller, tvärprofessionellt samarbete och tillgång till evidensbaserade metoder.

 

Elevhälsa som främjar lärande

Elevhälsa som främjar lärande
Om professionellt samarbete i retorik och praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken lätt i gamla hjulspår. Istället för att främja elevers lärande och hälsa proble­matiseras enskilda elever. Det behövs teorier, modeller och rutiner för ett främjande elevhälsoarbete. Syftet med den här boken är att ge idéer om hur elevhälsan kan utveckla sitt arbete för att möta skollagens krav på främjande och förebyggande arbete.

 

Psykisk hälsa i skolan

Psykisk hälsa i skolan
- Främja, skydda och stärka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Senast publicerad: