Om Riksföreningen

Riksföreningen för skolsköterskor är en ideell förening och dess firmatecknare är styrelsen som utövar verksamheten genom årsmötet och styrelsens arbete. Årsmötet genomförs årligen och är högsta beslutande organ för Riksföreningen för skolsköterskor. Riksföreningens uppdrag regleras utifrån Stadgar 2022 samt verksamhetsplanen och företräder professionens kunskapsområde med syfte att:


- Medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
- Främja forskning, utveckling och utveckling inom elevhälsans medicinska insats
- Klargöra och belysa gällande formgivning och regelverk
- Främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt andra organisationer och myndigheter

Riksföreningen för skolsköterskors verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor som har sin yrkesutövning inom Elevhälsans medicinska insats, EMI.

Medlem av Riksföreningen kan den sjuksköterska vara som studerar, arbetar eller har arbetat inom elevhälsans medicinska insats. Rätt till associerat medlemskap har den som utan att vara sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande innehar en ledningsfunktion
inom elevhälsans medicinska insats.

Det är du som medlem med ditt medlemskap som möjliggör Riksföreningens arbete på lokal, regional och nationell nivå och dess verksamhet. Som medlem kan exempelvis påverka styrelsens arbete genom att lämna motioner till årsmötet och rösta på årsmötet eller nominera representanter till styrelsen.

Riksföreningen för skolsköterskor arbetar mot bakgrund av fyra områden; ”Ledning av elevhälsans medicinska insats”, ”Kompetensutveckling”, Hälsofrämjande arbete och forskning” och ”Kvalitetsutveckling nationellt och internationellt”. Nationella och internationella kontakter stödjer Riksföreningen genom bland annat att delta i arbets- och projektgrupper vid olika myndigheter, organisationer, departement och nätverk inom Svensk sjuksköterskeförening samt besvara remisser. Riksföreningen anordnar nationella och internationella kongresser, och deltar i internationella kongresser.

Vi har ett samarbetsavtal med Vårdförbundet Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: