Personuppgiftspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Riksföreningen för skolsköterskor hanterar dina personuppgifter och samtidigt berätta hur reglerna påverkar dig som medlem.

Vad är GDPR?
GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Syftet med GDPR är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och att stärka skyddet för hur dina personuppgifter får hanteras.
GDPR började gälla i hela EU den 25 maj och i Sverige ersätter förordningen den nuvarande personuppgiftslagen, PuL. Mycket i GDPR liknar de riktlinjer som återfinns i PuL men dina individuella rättigheter förstärks.
Vad är en personuppgift?
När du hör ordet personuppgift kanske du tänker på ditt personnummer, men en personuppgift är mycket mer än så. Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk, levande person. Det inkluderar därför personnummer men även namn, adress, e-postadress, foton och till exempel registreringsnummer. Till och med ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter även om inga namn omnämns.
Uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa, sexualliv eller medlemskap i fackförening räknas som känsliga personuppgifter. De måste därför skyddas mer än andra uppgifter och ställer höga krav på hur vi hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hantering sker.
Vad innebär GDPR för dig som medlem i Riksföreningen för skolsköterskor?Riksföreningen berörs av GDPR eftersom vi hanterar särskilt känsliga personuppgifter som ditt medlemskap hos oss. I vår hantering av personuppgifter följer vi dataskyddslagstiftningen. Det gör vigenom att värna om din integritet och genom att säkerställa att alla medlemsuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.
Några grundläggande principer i GDPR:
• du har rätt att veta vilka personuppgifter Riksföreningen har om dig
• du kan begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter när som helst
• vi inte kommer be om mer uppgifter om dig än nödvändigt
• vi inte kommer spara uppgifter om dig längre än nödvändigt
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om GDPR och vad dataskyddsförordningen kommer att innebära för dig hittar du
mer information hos Datainspektionen, www.datainspektionen.se/ dataskyddsreformen

Senast publicerad: