Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

Omslag Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionunderlag

Som sjuksköterskor kan vi, i likhet med annan hälso- och sjukvårdspersonal, få frågor och delges tankar om dödshjälp från livströtta, svårt sjuka eller döende personer. Denna publikation syftar till att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp. Den tar inte ställning i frågan om dödshjälp, utan ambitionen är att bidra till problematisering av centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Sjuksköterskans primära uppgift är att lindra patientens lidande. Alla har rätt till bästa möjliga omvårdnad, smärtlindring och dämpning av ångest och oro i livets slutskede samt på det sätt som bäst hjälper den enskilda patienten. En nära och tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för att kunna bedöma lidandets orsaker och vilka åtgärder som lindrar lidandet och främjar välbefinnande.

Dock finns det exempel på situationer där personer, oavsett om vården fungerar optimalt eller inte, inte ser någon annan utväg än att få sitt liv förkortat. Istället för att kunna och vilja leva fram till livets slut upplevs livet som meningslöst och plågsamt. Samtidigt kan det finnas andra skäl som gör att personen vill avsluta sitt liv eller åtminstone ha den möjligheten. Dessa skäl är viktiga att diskutera och bekräfta.

Sjuksköterskornas etiska råds förhoppning är att underlaget ska bidra till att sjuksköterskor att diskuterar dessa svåra och viktiga frågor sinsemellan och med övrig vårdpersonal samt delta i den offentliga debatten. Dessutom är förhoppningen att underlaget används i lärosätenas utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Publikationen är framtagen av två omvårdnadsforskare inom palliativ vård, Joakim Öhlén och Birgit Rasmussen, båda vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening har skrivit ett kunskaps- och diskussionsunderlag om vård av svårt sjuka och döende personer. Underlaget syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp.

Klicka här för att läsa Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag. Pdf, 407.9 kB.

Senast publicerad: