Styrelsen

Therese Sterner, Ordförande (från 2020)

Therese Sterner (ordförande 2020-09-17)

Leg. Sjuksköterska, Astma, Allergi och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering. Disputerade 2020 inom klinisk medicin och avlade en avhandling med titeln: ”Allergic disease among Adolescents”.
Arbetar med studenter på olika nivåer på Malmö Universitet. Bitr forskare, Yrkes och Miljödermatologiska kliniken, Lunds Universitet.
Tidigare haft en roll som Allergisjuksköterska/konsulent på Skånes Universitetssjukhus 2006-2015. Efter tjänstens nedläggning startades Allergikonsult Skåne i egen regi.
Har även tjänstgjort som sjuksköterska och arbetsledare på Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö och som kvalitetsutvecklare på KAAK (Kunskapscentrum för Allergi, Astma o KOL i Skåne).

Blev invald i styrelsen 2011 och det har hittills varit en fantastiskt lärorik tid. Ser fram emot att vara med och utveckla ASTA som organisation och förhoppningsvis bidra med att öka kunskapen om allergisjukvården.

e-post: therese.sterner@mau.se

Maria Ödling, sekreterare

Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och arbetar förnärvarande som biträdande lektor på Karolinska Institutet vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Främst inom de fristående kurserna Omvårdnad vid allergi, astma och KOL del 1 och 2 för sjuksköterskor. Min forskning baseras på data från den pågående födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie). Där mitt forskningsområde främst har fokus på överföringen mellan barn- och vuxensjukvård, svårighetsgrad, egna erfarenheter, sjukvårdskonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna med astma. Jag disputerade 2021 med en avhandling kring att identifiera faktorer av betydelse för förbättrad vård av ungdomar och unga vuxna med astma under överföringen från barn- till vuxensjukvård.
Min förhoppning är att kunna bidra med kunskaper kring utbildning och forskning och genom det lyfta och bevaka ASTAs roll både nationellt och internationellt.

e-post: maria.odling@ki.se

Sara Appeltofft, kassör (2022)
Arbetar som enhetschef på Vårdcentralen Råå i Helsingborg och har gjort det sedan 2014. Är astma-/allergi- och KOL-sjuksköterska sedan 2001 och har läst 22,5 Hp inom området. Har tidigare jobbat på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund, främst med metabola och neurologiska sjukdomar. Varit med och utbildat i spirometrikörkortet samt föreläst i kursen ”Allergi, Astma och KOL för läkare i primärvården”. Jag blev invald i styrelsen 2014. Mitt mål i styrelsen är att bidra med kunskap och erfarenhet för patienter med astma, allergi och KOL ur ett primärvårdsperspektiv.
e-post: sara.appeltofft@skane.se

Susanne Lund-Bengtsson, vice ordförande och medlemsansvarig 
Arbetar som enhetschef på Barn och ungdomskliniken, NÄL, NU-sjukvården i Trollhättan. Barnsjuksköterska och har tidigare arbetat som allergikonsulent i NU - sjukvården. Ledamot i styrelsen sedan 2014. Föreläser inom ämnet astma, allergi och annan överkänslighet på Högskolan Väst. Jag vill bidra med kunskap genom att föreläsa i ämnet till medarbetare och arbeta för att patienter med astma, allergi och annan överkänslighet skall erhålla en evidensbaserad och effektiv vård med högsta möjliga kvalitet.

e-post: susanne.bengtsson.lund@vgregion.se

Caroline Stridsman, ledamot.
Arbetar som sjuksköterska på lung- och allergisektionen, Sunderby sjukhus, Luleå och är docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Jag är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret, Luftvägsregistret (LVR), medlem i prioriteringsgruppen för Socialstyrelsens riktlinjer vid astma och KOL och har länge varit involverad i SKRs kunskapsstyrningsorganisation gällande astma och KOL. Min forskning utgår från OLIN-studierna och Luftvägsregistret och handlar om klinisk epidemiologi vid astma och KOL med inriktning mot symtom, hälsostatus, vård och behandling. Min förhoppning är att kunna bidra med kunskaper om astma, allergi och KOL ur ett specialistvårds- och kvalitetsregisterperspektiv.

e-post: caroline.stridsman@norrbotten.se

Maria Emilsson, ledamot.
Arbetar som universitetslektor och är verksam på institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst. I mitt arbete ingår att undervisa i bland annat astma, allergi och KOL kurserna på Högskolan Väst. En dag i veckan är jag klinisk lektor på IVA. Min huvudsakliga forskning har fokus på följsamhet till ordinerade läkemedel och faktorer som påverkar följsamheten till astma medicinering. Ett annat område jag forskar i är ehälsa.

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska. Doktor i Medicinsk vetenskap.

e-post: maria.emilsson@hv.se

Ann-Charlotte Sundqvist, ledamot

Arbetar som skolsköterska sedan 2023. Har tidigare arbetat som forskningssjuksköterska på Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Stockholm. Är barnsjuksköterska med tidigare erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar med astma och allergier. Jag har 30 hp i omvårdnad vid astma och KOL. Ny i styrelsen (2022) som ledamot.

e-post: ann-charlotte.sundqvist@regionstockholm.se

Ulrika Berg, ledamot

Är utbildad distriktssköterska, funktionsutbildad inom allergi, astma och KOL samt diabetes.

Arbetar som utbildningskoordinator i Region Skåne sedan 2017, först på kunskapscentrum för allergi, astma och KOL. Numera på PUE - primärvårdens utbildningsenhet med certifiering av mottagningar, stötta allergi-astma och KOL-mottagningarna med bla fortbildningar och kunskapsstöd. Föreläser bla. på högskolan Kristianstad, utbildare inom nationella spirometrikörkortet.

Kliniskt arbete på allergi, astma och KOL mottagning på vårdcentralen.

Ledamot i regional och lokal programområdesgrupp.

Invald i styrelsen 2023.

Jag hoppas bidra med min kunskap, erfarenhet utifrån primärvårdssynvinkel samt vara en röst för astma, allergi och KOL-sjuksköterskorna.

e-post: ulrika.berg@skane.se

Birgitta Lagercrantz, webbmaster, adjungerad i styrelsen.
Arbetar som allergikonsulent i Kronobergs län, knuten till Barn- och ungdomskliniken, Växjö men jobbar för både barn och vuxna. Webmaster sedan många år. Distriktsköterska, fil mag, bl a 30 hp i omvårdnad vid astma och KOL och 37,5 hp i eHälsa
e-post: birgitta.lagercrantz@kronoberg.se

 

 

  • Kontakta gärna någon av oss "hemsideansvariga" om det är något du önskar sprida på ASTAs hemsida.

Senast publicerad: