Astma/Allergi/KOL ssk

Under den här rubriken samlar vi användbar information kring rollen som astma/KOL-sjuksköterska. Hör gärna av dig till webansvariga om det är något du saknar eller om du har någon bra information som borde finnas med!

 

Här är sammanställning utifrån de sex kärnkompetenserna över vad en astma- allergi- och KOL sjuksköterska med utbildning på avancerad nivå bör behärska:

  1. Personcentrerad vård: Självständigt utifrån patientens berättelse kunna initiera och påbörja utredning och behandling i astma, allergi och KOL.
  2. Samverkan i team: Självständigt kunna identifiera luckor i teamet och initiera interprofessionell samverkan (teamarbetet).
  3. Evidensbaserad vård: Kunna avgöra när det är lämpligt att göra avsteg från behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Delta i arbetet att ta fram riktlinjer och program, systematiskt och på vetenskaplig grund.
  4. Förbättringsarbete: Självständigt kunna initiera och utföra kvalitets- och förbättringsarbete
  5. Säker vård: Vara ansvarig och kunna leda ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som att använda och tolka bedömningsinstrument och beslutsunderlag samt åtgärda dess konsekvenser. Kunna identifiera riskfaktorer i patientsäkerheten på både individnivå och organisationsnivå.
  6. Informatik: Stödja och vägleda patienterna att sortera bland digital information samt vara med och utveckla eHälsa.Senast publicerad: