Astma/Allergi/KOL ssk

Under den här rubriken samlar vi användbar information kring rollen som astma/KOL-sjuksköterska. Hör gärna av dig till webansvariga om det är något du saknar eller om du har någon bra information som borde finnas med!

birgitta.lagercrantz@kronoberg.se

marianne.eduards@stockholm.se

Här är sammanställning utifrån de sex kärnkompetenserna över vad en astma- allergi- och KOL sjuksköterska med utbildning på avancerad nivå bör behärska:

  1. Personcentrerad vård: Självständigt utifrån patientens berättelse kunna initiera och påbörja utredning och behandling i astma, allergi och KOL.
  2. Samverkan i team: Självständigt kunna identifiera luckor i teamet och initiera interprofessionell samverkan (teamarbetet).
  3. Evidensbaserad vård: Kunna avgöra när det är lämpligt att göra avsteg från behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Delta i arbetet att ta fram riktlinjer och program, systematiskt och på vetenskaplig grund.
  4. Förbättringsarbete: Självständigt kunna initiera och utföra kvalitets- och förbättringsarbete
  5. Säker vård: Vara ansvarig och kunna leda ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som att använda och tolka bedömningsinstrument och beslutsunderlag samt åtgärda dess konsekvenser. Kunna identifiera riskfaktorer i patientsäkerheten på både individnivå och organisationsnivå.
  6. Informatik: Stödja och vägleda patienterna att sortera bland digital information samt vara med och utveckla eHälsa.Senast publicerad: