Samarbeten

ASTA bedriver nationellt och internationellt samarbete med andra organisationer och föreningar inom ämnesområdet astma, allergi och KOL.

Astma och Allergiförbundet

På Astma- och allergiförbundets hemsida hittar du bra information och bra länkar.

www.astmaoallergiforbundet.se Länk till annan webbplats.

 

BLFal

ASTA:s barnsjuksköterskor har ett nära samarbete med (BLFal) Svenska Barnläkarföreningen delföreningen för allergi och lungmedicin och har ett årligt gemensamt möte för diskussion kring behov av gemensam aktivitet. Exempel på detta är framtagande av egenvårdsplaner, behandlingsplaner och mallar för hem- och skolbesök.

https://aol.barnlakarforeningen.se/ Länk till annan webbplats.

ERS/ERNA

European respiratory nurses association (ERNA) är ett nätverk för nationella sjuksköterskeorganisationer verksamma inom astma, allergi och KOL området i Europa.

Föreningar från Stor Britannien, Danmark, Finland, och Sverige men man hoppas fler länder ansluter. Det övergripande målet med nätverket är att förbättra vården och omvårdnaden av personer med astma, allergi och KOLsjukdom.

Nätverket vill också bidra till samverkan och kunskapsspridning mellan sjuksköterskeorganisationer samt erbjuda aktuell information om utbildning, forskning och klinisk kompetens.

I styrgruppen för ERNA ingår: Birthe Dahl Hellqvist- The Danish Society of Respiratory and Allergy Nurses, FSLA, Denmark Inger Kull - The Swedish Society for Asthma, Allergy and COPD nursing, ASTA, Sweden Wendy Preston - The Association of Respiratory Nurse Specialists, ARNS, UK Monica Fletcher – Education for Health, UK

Du hittar mer information om ERNA på www.erna.eu Länk till annan webbplats.

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet som i mötet med patienten.

Allt fler verksamheter väljer att använda registret.

Så blir man ny användare

Vill du ansluta din enhet till Luftvägsregistret behöver de få veta namn på enheten, adress, vem som är verksamhetschef och VIP-nummer. Maila uppgifterna till luftvagsregistret@registercentrum.se så hör de av sig.

För att kunna registrera i Luftvägsregistret krävs att man har så kallat SITHS-kort alternativt Mobilt BankID.
Enskilda medarbetare som ska registrera måste också förtecknas som användare i Luftvägsregistret. Vi behöver få uppgift om enhet och medarbetarens namn och kontaktuppgifter. Maila till luftvagsregistret@registercentrum.se.
Därefter återkommer vi med inloggningsuppgifter.

Mer information hittar du förstås på Luftvägsregistrets hemsida: www.luftvagsregistret.se Länk till annan webbplats.

Obs! Glöm inte att kontakta Luftvägsregistret om du byter arbetsplats!

Nordiskt samarbete

ASTA har ett samarbete med systerföreningar i de nordiska länderna. Vid ett möte 2015 i Helsingfors lades grunden för detta samarbete.

SFFA

ASTA samarbetar med SFFA - Svenska föreningen för allergologi Länk till annan webbplats. och vi deltar bland annat när SFFA reviderar tex AIT-dokumentet.Senast publicerad: